อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์

Boontarika Paphawasit, Ph.D.boontarika.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

ปริญญาโท
Master of Science (Business and Financial Economics), University of Greenwich, 2554

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Economics), Brunel University London, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University’s Researchers Using Text Mining

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Influence of Sodium Hydroxide Grade on the Strength of Fly Ash-Based Geopolymer Cement

The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology (ICMSET 2019)

2562 The Impact of SET Awards on Return om Equity of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

11th International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2019)

2561 Beautiful Minds: Physical Attractiveness and Research Productivity in Economics

2nd IZA/HSE Workshop: Ten Years after the Financial Crisis - Labor Market Adjustment in Emerging and Post-Transition Economies

2561 Value Added Product of Lightweight Cement from Industrial By-products Using Geopolymer Technique

2018 6th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME2018)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-01-01 Effect of microwave-assisted curing process on strength development and curing duration of cellular lightweight geopolymer mortar
2020-03-01 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining
2020-01-01 Influence of sodium hydroxide grade on the strength of fly ash-based geopolymer cement
2019-09-19 The impact of the set awards on return on equity of listed companies in the stock exchange of Thailand
2018-01-01 Value added product of lightweight cement from industrial by-products using geopolymer technique
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การวิจัยเชิงประจักษ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับมูลค่าทางการตลาดและสมรรถนะทางการเงินของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (ผลกระทบของความร่วมมือในการวิจัยต่อการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

ผู้ร่วมวิจัย

2562 Enhancing the competitiveness of thai startup through peoper: the case of feedback 180

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การศึกษาผลกระทบของปรากฎการณ์แมทธิวต่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954231 HCM DIG BUS
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am