ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ

Asst.Prof.Phasit Charoenkwan, Ph.D.phasit.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (ฺBioinformation and Systems Biology), National Chiao Tung University, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 A Performance Comparison of Supervised Cassi ers and Deep-learning Approaches for Predicting Toxicity in Thai Tweets

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 User Preferences on PM 2.5 Automated Notification System in Chiang Mai, Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University’s Researchers Using Text Mining

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Development of Succulent Species Prediction System by Deep Learning Technique

TIMES-iCON 2019 - 2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference

2561 ThaiFBDeep: A Sentimental Analysis using Deep Learning combined with Bag-of-Words features on Thai Facebook Data

7th International Congress on Advanced Applied Informatics

2561 Word could of online hotel reviews in Thailand for Customer satisfaction analysis

International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018)

2560 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Myanmar for Customer Satisfaction Analysis

8th International Conference on E-Service and Knowledge Management (ESKM2017

2560 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Chiang Mai for Customer Satisfaction Analysis

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 Rule Based Page Segmentation for Palm Leaf Manuscript on Color Image

18th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-12-01 Improved prediction and characterization of anticancer activities of peptides using a novel flexible scoring card method
2021-03-03 A Performance Comparison of Supervised Classifiers and Deep-learning Approaches for Predicting Toxicity in Thai Tweets
2021-01-01 In silico approaches for the prediction and analysis of antiviral peptides: A review
2021-01-01 iAMY-SCM: Improved prediction and analysis of amyloid proteins using a scoring card method with propensity scores of dipeptides
2020-12-28 IUmami-SCM: A Novel Sequence-Based Predictor for Prediction and Analysis of Umami Peptides Using a Scoring Card Method with Propensity Scores of Dipeptides
2020-10-02 IDPPIV-SCM: A sequence-based predictor for identifying and analyzing dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitory peptides using a scoring card method
2020-10-01 Meta-iPVP: a sequence-based meta-predictor for improving the prediction of phage virion proteins using effective feature representation
2020-07-01 iBitter-SCM: Identification and characterization of bitter peptides using a scoring card method with propensity scores of dipeptides
2020-06-15 iTTCA-Hybrid: Improved and robust identification of tumor T cell antigens by utilizing hybrid feature representation
2020-04-01 Correction: iQSP: A sequence-based tool for the prediction and analysis of quorum sensing peptides via chou’s 5-steps rule and informative physicochemical properties (Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 75)
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2020-03-01 Web Application Development for Expertise Search and Research Collaboration of Chiang Mai University's Researchers Using Text Mining
2020-03-01 User Preferences on PM 2.5 Automated Notification System in Chiang Mai, Thailand
2020-02-03 PVPred-SCM: Improved Prediction and Analysis of Phage Virion Proteins Using a Scoring Card Method
2020-01-01 IQSP: A sequence-based tool for the prediction and analysis of quorum sensing peptides via chou’s 5-steps rule and informative physicochemical properties
2018-07-02 ThaiFBDeep: A Sentimental Analysis Using Deep Learning Combined with Bag-of-Words Features on Thai Facebook Data
2018-07-01 Word cloud of online hotel reviews in Thailand for customers’ satisfaction analysis
2018-06-01 Recognition-based character segmentation for multi-level writing style
2017-12-01 Recognition of handwritten Lanna Dhamma characters using a set of optimally designed moment features
2017-11-15 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Myanmar for Customer Satisfaction Analysis
2017-07-01 CSDeep: A crushed stone image predictor based on deep learning and intelligently selected features
2017-04-19 Word cloud of online hotel reviews in Chiang Mai for customer satisfaction analysis
2016-01-01 Rule-based page segmentation for palm leaf manuscript on color image
2015-12-09 SCMMTP: Identifying and characterizing membrane transport proteins using propensity scores of dipeptides
2015-12-09 Characterizing informative sequence descriptors and predicting binding affinities of heterodimeric protein complexes
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เขตพื้นที่ศึกษาพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวังเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 (NRCT5-RSA63004-05) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยการบูรณาการอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีบาร์โค้ด การเรียนรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการการพัฒนาระบบสำหรับการสกัดและวิเคราะห์สมรรถนะทุนมนุษย์จากข้อมูลไม่มีโครงสร้างของอุตสาหกรรมสถานพักแรมด้วยวิธีเหมืองข้อความ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 การพัฒนาฐานข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทย สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบอัจฉริยะผสานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2562 การพัฒนาระบบดัชนีมวลชนสาหรับการท่องเที่ยวล้านนาโดยอาศัยข้อมูลเช็คอินจากเฟสบุ๊ค

ผู้ร่วมวิจัย

2562 การพัฒนาระบบสำหรับการสกัดและวิเคราะห์สมรรถนะทุนมนุษย์จากข้อมูลไม่มีโครงสร้างของอุตสาหกรรมสถานพักแรมด้วยวิธีเหมืองข้อความ

ผู้ร่วมวิจัย

2561 การสร้างฐานข้อมูลสมุนไพรไทยและระบบรู้จำ โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก ร่วมกับเทคนิคการป้องกันปัญหาโอเว่อร์ฟิต กรณีศึกษา พืชสมุนไพรทั่วไปของเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954240 WEB PROGRAMMING
  954340 DB DESIGN AND APPS
  954380 COOP EDU PREPARATION 1
  954389 JOB TRAINING
  954471 BUSINESS DATA MINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  961721 DATA VISUALIZATION
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรายได้ มช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563 โครงการนวัตกรรมวิเคราะห์วีดีโอเพื่อการค้นหาและติดตามบุคคล ณ จุดขาย โครงการนวัตกรรมวิเคราะห์วีดีโอเพื่อการค้นหาและติดตามบุคคล ณ จุดขาย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่