ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู

Asst.Prof.Phudinun Singkhamfu , Ph.D.phudinan.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543

ปริญญาโท
Master of Information Technology (Information Technology), University of Tasmania, 2549

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 DEEP LEARNING MODELS AND PERFORMANCE EVALUATION FOR FOREST FIRE DETECTION USING AERIAL IMAGERY DATA FROM UNMANNED AIRCRAFT

International Conference on Science and Innovative Engineering (ICSIE)

2566 Performance Evaluation of Deep Learning Algorithm for Forest Fire detection

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2565 UAV Photogrammetry-Based Accident Assessment Road Condition Analysis Using Image Classification

7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology, DAMT 2022 and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, NCON 2022

2564 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors

2562 The Accuracy Enhancement of Consumer-Grade Global Positioning System (GPS) for Photogrammetric and City Mapping Determinations

2562 Accuracy Enhancement of Consumer-Grade Global Positioning System (GPS) for Photogrammetric and City Mapping Determinations

2562 Behavior Pattern from Sensor Network Based on Grid Detection Monitoring Method.

2nd International Conference on Science Management, Engineering Technology and Applied Sciences (SETAS)

2562 The Real-Time Power Monitoring in Building Using IoT Sensing Method and Knowledge Management Approach.

2nd International Conference on Science Management, Engineering Technology and Applied Sciences (SETAS)

2561 The Stochastic Multilevel State Model for the Study of Captive Animal’s Behavior Using a Non-Invasive Sensing Method

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2561 The power management in organization using real time power consumption monitoring and knowledge management approach

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2561 The Transition Probabilities from Captive Animal’s Behavior by Non-invasive Sensing Method Using Stochastic Multilevel State Model

2560 The Transition Probabilities from Captive Animal’s Behavior by Non-Invasive Sensing Method using Stochastic Multilevel State Model

5th Annual 2017 International Conference on Geo-Spatial Knowledge and Intelligence [GSKI2017]

2560 Active Learning by Social Media and Short Lessen Pushing Method for After Class Study

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning

2560 Indoor Vision Based Guidance System for Autonomous Drone and Control Application

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2559 The Evaluation of Study Success between Online Study and Classroom Study Environment

2016 8th International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE 2016)

2558 The Evaluation of Study Success between Online Study and Classroom Study Environment

2015 International Conference on Information Technology (ICIT 2015)

2558 Study approach by using Asynchronous Lesson Pushing on Social Network for After Classroom

AWC2015: Writing in English: Theory, Practice--and Creativity?

2558 Non-Invasive Sensing Method to Monitor the Antelope Behavior in Cage Environment for Zoo’s Study and Research

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning (IAC-TLEl 2015)

2558 The Online Study Design for Different Study Location Environment, Using ICT and Social Methodology Tool

2557 Study Assistance by Social methodology application for mobile device

International Conference on Global Trends in Academic Research-GTAR2014

2556 Session data design for permission transfer from Browser Helper Object program in Role Base Accessing Control system

9th Chiang Mai University Academic Day

2556 Monitoring Web Browsing Habits of User Using Web Log Analysis and Role-Base Web Accessing Control

The Asian Conference on Society, Education and Technology 2013. (ACSET 2013)

2555 Content Base Classification Algorithm for Student Information Browsing Behavior Monitoring System

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Performance Evaluation of Deep Learning Algorithm for Forest Fire Detection
2022-01-01 UAV Photogrammetry-Based Accident Assessment Road Condition Analysis Using Image Classification
2021-01-01 An Experiment for Outdoor GPS Localization Enhancement using Kalman Filter with Multiantenna Consumer-Grade Sensors
2017-04-19 Indoor vision based guidance system for autonomous drone and control application
2016-04-26 The Evaluation of Study Success between Online Study and Classroom Study Environment
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 การศึกษาและพัฒนาต้นแบบของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เขตพื้นที่ศึกษาพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวังเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 (NRCT5-RSA63004-05) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการตรวจนับสินค้าคงคลังโดยการบูรณาการอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีบาร์โค้ด การเรียนรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ดิจิไทซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อการวางแผนด้านการท่องเที่ยวและการจราจร

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการสร้างสื่อแบบสามมิติความแม่นยำสูงจากเทคโนโลยี Drone Mapping and Photogrammetric Processing ภาย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การสร้างโมเดลการเรียนรู้ด้วยวิธีการกระจายความรู้บนสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การศึกษาประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กภายในอาคาร

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การศึกษาและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การศึกษาพฤติกรรมและนิสัยการอ่านบทความภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาสื่อการสอนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953214 OS & COMP NETWORK
  953361 COMP NETWORK & PROTOCOLS
  953362 IOT AND EMBD PROG FOR SW ENG 1
  953363 IOT AND EMBD PROG FOR SW ENG 2
  953391 SOFTWARE TRAINING CAMP
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953499 SE PROJECT
  953791 SEMINAR IN SE TOPICS
  953792 SEMINAR IN SE TOPICS 1
  953799 MASTER'S THESIS
  955107 LIFE & LEARN SKILL IN DIGI SOC
  960213 PROFESS IN DIGIT INDUS
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการจัดทำระบบ Virtual One Stop Service (VOSS)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 โครงการสำรวจแปลงพันธ์พืชในเขตภัยพิบัติภาคอีสาน

หัวหน้าโครงการวิจัย