นางสาวชุลีพร โมอ่อน

Miss Chuleeporn Mo-aonchuleeporn.m@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm