นางสาวชุลีพร โมอ่อน

Miss Chuleeporn Mo-aonchuleeporn.m@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am