นางสาวณัฐกฤตา พงศากลวัชร

Miss Natthakritta Pongsakollawatnatthakritta.p@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am