อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์

Passakorn Phannachitta, Ph.d.passakorn.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554

ปริญญาโท
Master of Engineering (Software Engineering), Nara Institute of Science and Technology, 2556

ปริญญาเอก
Doctor of Engineering (Software Engineering), Nara Institute of Science and Technology, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 Comparative Performance Study of Lightweight Hypervisors Used in Container Environment

11th International Conference on Cloud Computing and Services Science CLOSER

2563 Meta Learning and Software Effort Estimation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2560 The Significant Effects of Data Sampling Approaches on Software Defect Prioritization and Classification

ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)

2560 Bug or Not? Bug Report Classification using N-Gram IDF

IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)

2560 Robust comparison of similarity measures in analogy based software effort estimation

International Conference on Software, Knowledge Information, Industrial Management and Applications (SKIMA)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-09-01 On an optimal analogy-based software effort estimation
2020-03-01 Meta Learning and Software Effort Estimation
2019-04-01 Model-based software effort estimation - A robust comparison of 14 algorithms widely used in the data science community
2018-06-01 MAHAKIL: Diversity Based Oversampling Approach to Alleviate the Class Imbalance Issue in Software Defect Prediction
2018-05-27 MAHAKIL: Diversity based oversampling approach to alleviate the class imbalance issue in software defect prediction
2018-02-16 Robust comparison of similarity measures in analogy based software effort estimation
2017-12-07 The Significant Effects of Data Sampling Approaches on Software Defect Prioritization and Classification
2017-11-02 Bug or not? Bug Report classification using N-gram IDF
2017-08-11 Cross-project defect prediction using a credibility theory based naive bayes classifier
2017-02-01 A stability assessment of solution adaptation techniques for analogy-based software effort estimation
2016-07-02 Filter-INC: Handling effort-inconsistency in software effort estimation datasets
2016-04-04 A review and comparison of methods for determining the best analogies in analogy-based software effort estimation
2016-01-01 The impact of a low level of agreement among reviewers in a code review process
2016-01-01 LSA-X: Exploiting productivity factors in linear size adaptation for analogy-based software effort estimation
2015-04-27 Case consistency: A necessary data quality property for software engineering data sets
2014-01-01 Scaling up analogy-based software effort estimation: A Comparison of multiple hadoop implementation schemes
2013-10-15 An empirical experiment on analogy-based software cost estimation with CUDA framework
2013-01-01 Improving analogy-based software cost estimation through probabilistic-based similarity measures
2012-01-01 An algorithm for gradual patch acceptance detection in Open Source software repository mining
2011-12-01 An analysis of gradual patch application: A better explanation of patch acceptance
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2562 การสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

ผู้ร่วมวิจัย

  953214 OS & COMP NETWORK
  953233 ADVANCED PROGRAMMING
  953234 DEV OPS
  953462 COMP NETW & SECURITY
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953499 SE PROJECT
  961701 EVERYTHING STARTS WITH DATA
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการ Car parts inventory estimation system ระยะเวลา 4 เดือน

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด