ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี

Asst.Prof.Noppon Choosri, Ph.D.noppon.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาเอก
Ph.D. (Computer Science), Staffordshire University, 2012

ปริญญาตรี
Bachelor of Science (Computer Science), Mahidol University, 2543

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing Science), Staffordshire University, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 How Chinese Travelers Perceive Hotel Room Prices at Different Star Rating Levels From Web Design

2024 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2567 Early warning systems for malaria outbreaks in Thailand: an anomaly detection approach.

2566 Commercial data glove selection for vr-based hand rehabilitation gaming project

2023 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2566 Feasibility study of using mobile application to support triage and diagnosis clinical decisions for pediatricians: User-centered design approach

2566 The Success of Serious Games and Gamified Systems in HIV Prevention and Care: Scoping Review

2566 Color Association to Emotions of Chinese and Thai University Students

2566 Assessing the Early Stage of eHealth Adoption: A Case Study From a Community Hospital in Thailand

2565 Classification of elderly pain severity from automated video clip facial action unit analysis: A study from a Thai data repository

2564 The effect of sound in VR exergame to adult player :a primary investigation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Survey of Serious Game Controllers for Stroke Rehabilitation

International Conference on Information Technology (INCIT)

2563 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study

2563 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol

2562 Survey of health services satisfaction form NCDs patients in Thailand

Osaka 39th International Conference on “Medical, Medicine and Health Sciences” (MMHS2019)

2561 Investigation of game preference in the University Student

2561 Investing of Game Preference in Thai University Student

International Conference on Game and Entertainment Technologies 2018

2561 ICT enabled collaborative e-health for cleft lip/palate treatment

2561 INVESTIGATION OF GAME PREFERENCE IN THAI UNIVERSITY STUDENT

Game and Entertainment Technologies 2018

2559 Using Ontology to Enhance Requirement Engineering in Agile Software Process

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 ICT framework for collaborative healthcare services: A case study of Cleft Lip/Palate treatment network in northern Thailand

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 A technical solution to improve the red cab for touring in Chiang Mai: Chinese tourists' perspective

Proceedings of the 28th Chinese Control and Decision Conference

2558 Hospitality Dietary Planning System Using Constraint Programming

The Fifth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2015)

2558 IoT-RFID Testbed for Supporting Traffic Light Control

2557 Logistics information technology development approaches for local logistics service providers to apply in Lampang province logistics park

The 14th Value Chain Management and Logistics Conference

2556 An investigation of RFID performance in refrigerator for IoT applications

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A Study of Domain Centric Tourist Recommendation System Using Ontology Search

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Practical aspects of using passive UHF RFID technology for vehicle tracking

2553 Zoo Application of RFID Technology : A case study of Chiang Mai Zoo

The 4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-12-01 Early warning systems for malaria outbreaks in Thailand: an anomaly detection approach
2024-01-01 How Chinese Travelers Perceive Hotel Room Prices at Different Star Rating Levels From Web Design
2023-09-01 An artesunate pharmacometric model to explain therapeutic responses in falciparum malaria
2023-01-01 Requirement Survey in Thai Clinician for Designing Digital Solution of Pain Assessment
2023-01-01 Feasibility study of using mobile application to support triage and diagnosis clinical decisions for pediatricians: User-centered design approach
2023-01-01 The Success of Serious Games and Gamified Systems in HIV Prevention and Care: Scoping Review
2023-01-01 Commercial Data Glove Selection for VR-based hand Rehabilitation Gaming project
2022-10-06 Classification of elderly pain severity from automated video clip facial action unit analysis: A study from a Thai data repository
2022-01-01 Assessing the Early Stage of eHealth Adoption: A Case Study From a Community Hospital in Thailand
2021-03-03 The Effect of Sound in VR Exergame to Adult Player: A Primary Investigation
2020-10-21 Survey of Serious Game Controllers for Stroke Rehabilitation
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2018-01-01 ICT enabled collaborative e-health for cleft lip/palate treatment
2018-01-01 Editorial
2017-05-01 ICT framework for collaborative healthcare services: A case study of Cleft Lip/Palate treatment network in northern Thailand
2017-05-01 Using ontology to enhance requirement engineering in agile software process
2017-04-19 Application of software requirement engineering for ontology construction
2017-01-01 Physical interactive game for enhancing language cognitive development of Thai pre-schooler
2016-08-03 A technical solution to improve the red cab for touring in Chiang Mai: Chinese tourists' perspective
2016-01-01 An investigation into thai tourists’ preferences of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand
2015-01-01 Hospital dietary planning system using constraint programming
2013-01-01 Practical aspects of using passive UHF RFID technology for vehicle tracking
2011-12-28 Using constraint programming for split delivery scheduling in scarce resource environment
2010-01-01 Zoo application of RFID technology: A case study of Chiang Mai Zoo, Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2562 โครงการสนับสนุนทักษะและองค์กรความรู้ UX/UI มาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า ร่วมกับบริษัทฟีดแบค 180 จำกัด

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพื่อการขจัดโรคมาลาเรีย

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหาประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม ๕ การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริตโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหาประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายของสิ่งของสำหรับบ้านชาญฉลาด: การทำงานร่วมกันของตู้เย็นและโทรทัศน์แบบอินเตอร์เน็ต

ผู้ร่วมวิจัย

  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  953251 HFAC IN DIGI INTERACT DESIGN
  953352 ADV UX FOR SW DESIGN
  953421 SE APPROACH TO HCI
  953453 VISUAL DESIGN FOR DIGITAL UI
  953462 COMP NETW & SECURITY
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953493 SPECIAL TOPICS IN COOP 2
  953499 SE PROJECT
  953752 HUMAN FACTORS FOR SE
  953755 VISUAL CONTROL DESIGN FOR DI
  953771 USER EXPERIENCE DESIGN
  953790 RESEARCH METHODOLOGY IN SE
  953799 MASTER'S THESIS
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงากรเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

หัวหน้าโครงการวิจัย