ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี

Asst.Prof.Noppon Choosri, Ph.D.noppon.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาเอก
Ph.D. (Computer Science), Staffordshire University, 2012

ปริญญาตรี
Bachelor of Science (Computer Science), Mahidol University, 2543

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing Science), Staffordshire University, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 The effect of sound in VR exergame to adult player :a primary investigation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Survey of Serious Game Controllers for Stroke Rehabilitation

International Conference on Information Technology (INCIT)

2562 Survey of health services satisfaction form NCDs patients in Thailand

Osaka 39th International Conference on “Medical, Medicine and Health Sciences” (MMHS2019)

2561 Investing of Game Preference in Thai University Student

International Conference on Game and Entertainment Technologies 2018

2561 INVESTIGATION OF GAME PREFERENCE IN THAI UNIVERSITY STUDENT

Game and Entertainment Technologies 2018

2559 Using Ontology to Enhance Requirement Engineering in Agile Software Process

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 ICT framework for collaborative healthcare services: A case study of Cleft Lip/Palate treatment network in northern Thailand

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2559 A technical solution to improve the red cab for touring in Chiang Mai: Chinese tourists' perspective

Proceedings of the 28th Chinese Control and Decision Conference

2558 An investigation for Thai tourists’ preference of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand

The 3rd International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2015 (SERVE2015)

2558 Hospitality Dietary Planning System Using Constraint Programming

The Fifth International Conference on Innovative Computing Technology (INTECH 2015)

2557 Logistics information technology development approaches for local logistics service providers to apply in Lampang province logistics park

The 14th Value Chain Management and Logistics Conference

2556 An investigation of RFID performance in refrigerator for IoT applications

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A Study of Domain Centric Tourist Recommendation System Using Ontology Search

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2553 Zoo Application of RFID Technology : A case study of Chiang Mai Zoo

The 4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-03-03 The Effect of Sound in VR Exergame to Adult Player: A Primary Investigation
2020-10-21 Survey of Serious Game Controllers for Stroke Rehabilitation
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2018-01-01 ICT enabled collaborative e-health for cleft lip/palate treatment
2018-01-01 Editorial
2017-05-01 Using ontology to enhance requirement engineering in agile software process
2017-05-01 ICT framework for collaborative healthcare services: A case study of Cleft Lip/Palate treatment network in northern Thailand
2017-04-19 Application of software requirement engineering for ontology construction
2017-01-01 Physical interactive game for enhancing language cognitive development of Thai pre-schooler
2016-08-03 A technical solution to improve the red cab for touring in Chiang Mai: Chinese tourists' perspective
2016-01-01 An investigation into thai tourists’ preferences of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand
2015-01-01 Hospital dietary planning system using constraint programming
2013-01-01 Practical aspects of using passive UHF RFID technology for vehicle tracking
2011-12-28 Using constraint programming for split delivery scheduling in scarce resource environment
2010-01-01 Zoo application of RFID technology: A case study of Chiang Mai Zoo, Thailand
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงากรเยาวชนไทย "ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ" สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 โครงการสนับสนุนทักษะและองค์กรความรู้ UX/UI มาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า ร่วมกับบริษัทฟีดแบค 180 จำกัด

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพื่อการขจัดโรคมาลาเรีย

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหาประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม ๕ การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริตโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการการพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหาประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายของสิ่งของสำหรับบ้านชาญฉลาด: การทำงานร่วมกันของตู้เย็นและโทรทัศน์แบบอินเตอร์เน็ต

ผู้ร่วมวิจัย

  953251 HFAC IN DIGI INTERACT DESIGN
  953392 SOFTWARE ENGINEERING PREPROJECT
  953421 SE APPROACH TO HCI
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953495 SELECTED TOPICS IN SE 2
  953499 SE PROJECT
  953771 USER EXPERIENCE DESIGN
  953790 RESEARCH METHODOLOGY IN SE
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการสนับสนุนทักษะและองค์ความรู้UX/UI มาปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า ร่วมกับบริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2563 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันป่าตอง

โรงพยาบาลสันป่าตอง