นางสาววราภรณ์ มหาไม้

Miss Waraporn Mahamaiwaraporn.mah@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am