นางสาววราภรณ์ มหาไม้

Miss Waraporn Mahamaiwaraporn.mah@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm