นางสาว กนกวรรณ วงค์ปาลีย์

Miss Kanokwan Wongpaleekanokwan.wong@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 ห่วงโซ่คุณค่าในกระบวนการการขออนุมัติใช้งบประมาณ

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm