นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล

Miss Patcharaphon Sribunthankulpatcharaphon.s@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (แอนนิเมชัน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2019-04-15 Developing the evaluation system of the Thai dance training tool
2019-01-01 A smartphone game to promote self-learning in chemistry
2018-06-08 Evaluating real-time Thai dance using Thai dance training tool
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2562 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล

ผู้ช่วยผู้วิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ปีการศึกษา 2564

หัวหน้าโครงการวิจัย