ดารนินทร์ ปินทะนา

Miss Daranin Pintanadaranin.p@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm