อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

Jirapipat Thanyaphongphat, Ph.D.jirapipat.than@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2541

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Smart Learning Environment to Augment the Learners’ Programming Skills

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 การปรับปรุงลานวางสินค้าโดยประยุกต์ใช้การวางแผนผังอย่างมีระบบ กรณีศึกษา บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด Yard Improvement by Applying Systematic Layout Planning Case Study: Nim See Seng Transport 1988

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 Effects of Personalized Learning with Preferred Digital Media Types on Learning Motivation

The 18st European Conference on e-learning (ECEL19)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-03-01 Smart Learning Environment to Augment the Learners' Programming Skills
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model
2019-01-01 Effects of personalized learning with preferred digital media types on learning motivation
2019-01-01 Effects of a personalised ubiquitous learning support system based on learning style-preferred technology type decision model on university students' SQL learning performance
2017-11-15 Effects of Online Learning with Matching Learning Styles and Preferred Digital Media Types on University Students' Perceptions
2016-01-01 Matching learning styles with digital media preference for recommending SQL instruction in a database management course
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาระบบรูปแบบการเรียนเพื่อพยากรณ์ทักษะทางดิจิทัลด้วยระบบประปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ที่ปรึกษาโครงการ

2564 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อยกระดับผลการเรียนและการยอมรับเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ

2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเขตสุขภาพที่ 1

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954143 DATA MANAGEMENT
  955102 DIGITAL LITERACY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955106 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955108 DSKA FOR SE DEA
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960141 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 1
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960231 DIGIT INDUS INF 2
  960242 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 3
  960311 ADV TOP IN DIGIT INDUS BUS
  960321 ADV TOP IN DIGIT INDUS PRO
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
  960341 ADV TOP IN DIGIT INDUS SO
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเขตสุขภาพที่ 1

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

2563 โครงการเว็บเบสแอพพลิเคชั่น (Web Base Application)

บริษัท เพื่อนเรียนสเตชั่นเนอรี่เชียงใหม่ จำกัด