อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

Jirapipat Thanyaphongphat, Ph.D.jirapipat.than@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2541

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 Metal demon conqueror game: A new digital game-based learning tool on factors affecting enzyme activity

2566 Exploring the relationship between 21st century skills and motivation: A study using contextual inquiry project-based learning

31st International Conference on Computers in Education (ICCE 2023)

2566 A MicroPython-based Educational Robotic Maze Approach: Learning Improvement to Competition

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2566 Blended learning-driven interdisciplinary project-based approach: Gender differences in learning achievement and perceptions of university students

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2566 Collaborative Learning-Based Flipped Classroom Approach for Enhancing Students’ Motivation in System Analysis and Design Course

The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2565 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach

IEEE 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

2565 Promoting Computational Thinking with Visualization Programming through Project-Based Learning in Computer Science

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2565 Effects of learning styles on disciplines digital careers in Thailand

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering

2565 Investigating University Students’ Acceptance of Virtual Learning Platforms to Support Collaborative Learning During the COVID-19 Pandemic in the System Analysis and Design Course

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2564 ISOCHEM: Development of an Interactive 3D Game on the Web in Augmented Reality to Enhance Students’ Learning of Isomers of Organic Chemistry

24th International Conference on Computers in Education

2564 The Design Process of STEM Learning Activities for Problem-Solving on the PM 2.5 Mask: The Case of Primary School in Thailand

24th International Conference on Computers in Education

2564 The Customized Gripper Design for Exploratory-purpose Robots: A Prototype of the Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) for Pollution Canals

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth KAIST, Daejeon, Republic of Korea

2564 THE STUDY OF REQUIRED COMPETENCE FOR ICT WORKFORCE IN THE DIGITAL TRANSFORMATION: THE CASE OF NORTHERN INDUSTRY, THAILAND

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth

2564 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers’ Attitude toward Information and Communication Technology Competence

2021 IEEE 1st International Conference on Advanced Learning Technologies on Education & Research (ICALTER)

2563 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Smart Learning Environment to Augment the Learners’ Programming Skills

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 การปรับปรุงลานวางสินค้าโดยประยุกต์ใช้การวางแผนผังอย่างมีระบบ กรณีศึกษา บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด Yard Improvement by Applying Systematic Layout Planning Case Study: Nim See Seng Transport 1988

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 Effects of Personalized Learning with Preferred Digital Media Types on Learning Motivation

The 18st European Conference on e-learning (ECEL19)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-04-09 Metal Demon Conqueror Game: A New Digital Game-Based Learning Tool on Factors Affecting Enzyme Activity
2023-12-01 Exploring the Relationship between 21st Century Skills and Motivation: A Study Using Contextual Inquiry Project-based Learning
2023-01-01 Collaborative Learning-Based Flipped Classroom Approach for Enhancing Students' Motivation in System Analysis and Design Course
2023-01-01 Blended learning-driven interdisciplinary project-based approach: Gender differences in learning achievement and perceptions of university students
2023-01-01 A MicroPython-based Educational Robotic Maze Approach: Learning Improvement to Competition
2022-01-01 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach
2022-01-01 College Agent: The Machine Learning Chatbot for College Tasks
2022-01-01 Effects of learning styles on disciplines digital careers in Thailand
2021-11-22 ISOCHEM: Development of an Interactive 3D Game on the Web in Augmented Reality to Enhance Students' Learning of Isomers of Organic Chemistry
2021-11-22 The Design Process of STEM Learning Activities for Problem-Solving on the PM 2.5 Mask: The Case of Primary School in Thailand
2021-01-01 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers' Attitude toward Information and Communication Technology Competence
2020-03-01 Smart Learning Environment to Augment the Learners' Programming Skills
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model
2019-01-01 Effects of personalized learning with preferred digital media types on learning motivation
2019-01-01 Effects of a personalised ubiquitous learning support system based on learning style-preferred technology type decision model on university students' SQL learning performance
2017-11-15 Effects of Online Learning with Matching Learning Styles and Preferred Digital Media Types on University Students' Perceptions
2016-01-01 Matching learning styles with digital media preference for recommending SQL instruction in a database management course
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 ห้องเรียนภาคสนามเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเชิงพื้นที่

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาระบบรูปแบบการเรียนเพื่อพยากรณ์ทักษะทางดิจิทัลด้วยระบบประปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ที่ปรึกษาโครงการ

2564 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อยกระดับผลการเรียนและการยอมรับเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ

  919711 CC FR ANC CH TO OBOR
  919712 ADVANCED CHINESE GRAMMAR
  919713 MODERN CHINA
  954240 WEB PROGRAMMING
  954346 APP DEV FOR BUS SEC
  955102 DIGITAL LITERACY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955108 DSKA FOR SE DEA
  955300 LEARNING THROUGH ACT IN WORK
  955733 IMMER TECH IN EDU
  959798 INDEPENDENT STUDY
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960141 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 1
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960231 DIGIT INDUS INF 2
  960242 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 3
  960311 ADV TOP IN DIGIT INDUS BUS
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
  960341 ADV TOP IN DIGIT INDUS SO
  960384 SEL TOP IN DIGIT INTEG 4
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเขตสุขภาพที่ 1

หัวหน้าโครงการวิจัย