อาจารย์ ดร.สุมาลี สง่าเมือง

Sumalee Sangamuang,Ph.D.sumalee.sa@cmu.ac.th   อาจารย์เชิงรุก

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2564 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine

2562 A Graph-Based Algorithm for Interpersonal Ties Clustering in Signed Networks

2562 A Graph-Based Algorithm for Interpersonal Ties Clustering in Signed Networks

The International Computer Science and Engineering Conference (ICSCE)

2562 Impact of minimum-cut density-balanced partitioning solutions in distributed webpage ranking

2561 IDBP: A distributed min-cut density-balanced algorithm for incremental web-pages ranking

2561 iDBP: a distributed min-cut density-balanced algorithm for incremental web-pages rankin

International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing

2558 An efficient algorithm for density-balanced partitioning in distributed pagerank,” in

International Conference on Digital Information Management

2558 An algorithm to improve MPI-PageRank performance by reducing synchronization time

International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)

2558 An algorithm for min-cut density-balanced partitioning in p2p web ranking,” in Recent Advances in Information and Communication Technology

Recent Advances in Information and Communication Technology

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation
2022-01-01 College Agent: The Machine Learning Chatbot for College Tasks
2021-01-01 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine
2020-04-01 Impact of minimum-cut density-balanced partitioning solutions in distributed webpage ranking
2019-01-01 IDBP: A distributed min-cut density-balanced algorithm for incremental web-pages ranking
2016-02-08 An algorithm to improve MPI-PageRank performance by reducing synchronization time
2015-01-01 An algorithm for min-cut density-balanced partitioning in P2P web ranking
2014-01-01 An efficient algorithm for density-balanced partitioning in distributed pagerank
2013-01-01 An experiment on developing media for junior high school kids: Biogas
2011-12-01 A P2P-based incremental web ranking algorithm
2011-05-31 Incremental web ranking on P2P networks
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (การสื่อสารข้อความแจ้งเตือนการแพร่กระจายของโรคติดต่อผ่านบริการข้อความสั้นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้คนตระหนักแต่ไม่ตระหนกและไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผู้ป่วยโรคที่ถูกตีตรา)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 (การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือสำหรับแจ้งเตือนการแพร่กระจายของโรคติดต่อโดยใช้วิธีการ ประมวลผลแบบกระจายศูนย์บนโครงสร้างกราฟขนาดใหญ่)

หัวหน้าโครงการวิจัย

  270701 DATA MANAGEMENT AND BIG DATA
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  958222 GAME DEVELOPMENT 2
  958261 GRAPHICS DESIGN FOR 2D GAMES
  958331 DATA & NETWORK FOR GAME DEV
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am