อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ

Mr. Jayakrit Hirisajjajayakrit.h@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540

ปริญญาโท
Master of Science (Computer Information Systems), Assumption University, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 การสร้างโมเดล Deep Learning สำหรับการหาค่าพารามิเตอร์ของชุด Differential Equations : กรณีศึกษาสมการการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953322 SOFTWARE DESIGN & ARCH
  953323 SOFTW CONS & TEST
  953331 COMPO-BASED SOFTWARE DEV
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953495 SELECTED TOPICS IN SE 2
  953499 SE PROJECT
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am