อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ

Mr. Jayakrit Hirisajjajayakrit.h@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540

ปริญญาโท
Master of Science (Computer Information Systems), Assumption University, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Impacts of Meteorological Parameters on COVID-19 Transmission Trends in the Central Part of Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 การสร้างโมเดล Deep Learning สำหรับการหาค่าพารามิเตอร์ของชุด Differential Equations : กรณีศึกษาสมการการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศไทยปี พ.ศ. 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953322 SOFTWARE DESIGN & ARCH
  953323 SOFTW CONS & TEST
  953420 ETHIC & PROFESS FOR SE
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953494 SELECTED TOPICS IN SE 1
  953495 SELECTED TOPICS IN SE 2
  953499 SE PROJECT
  955200 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm