นางสาวธนพร งามประภาสม

Miss Thanaporn Ngamprapasomthanaporn.ngam@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การศึกษาสัดส่วนการลงทุนและการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรธุรกิจต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาร่วมในเชิงพาณิชย์ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : กรณีศึ

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm