นางสาวธนพร งามประภาสม

Miss Thanaporn Ngamprapasomthanaporn.ngam@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 การศึกษาสัดส่วนการลงทุนและการเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรธุรกิจต้องการในการทำวิจัยและพัฒนาร่วมในเชิงพาณิชย์ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 : กรณีศึ

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am