อาจารย์ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง

Suepphong Chernbumroong, Ph.D.suepphong.c@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
Master of Arts (International Relations and Development), University of East Anglia, 2554

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Systematic reviews of elderly exercise barriers

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2565 Chatbot Application to Support Smart Agriculture in Thailand

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2565 Training Evaluation in a Smart Farm using Kirkpatrick Model: A Case Study of Chiang Mai

2022 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON)

2564 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: the Perspective of Learning Environment

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 Systematic reviews of elderly exercise barriers
2022-01-01 Chatbot Application to Support Smart Agriculture in Thailand
2022-01-01 Training Evaluation in a Smart Farm using Kirkpatrick Model: A Case Study of Chiang Mai
2021-03-03 Preliminary study on Smart farming literacy: A case study in Barp gewog, Punakha District, Bhutan
2021-03-03 The Conceptual Model of Digital Transformation for Small and Medium Enterprises in Thailand
2021-03-03 The Implementation of Virtual Reality Technology in Education: The Perspective of Learning Environment
2020-03-01 Comparison of Smart Agriculture Literacy of Farmers in Thailand
2019-04-15 The gamification element selection method
2019-01-01 Vocational knowledge improvement method on massive open online course for the thai tourism worker
2018-07-02 Identifying the Body of Knowledge by Using Knowledge Engineering Technique for Implementing MOOCs in the Organization
2018-07-02 Comparison of Machine- and Expert-Based Thai Dance Evaluation Methods
2018-07-02 The Exploration of Competency Situation in Wellness Tourism in Chiangmai Thailand
2018-06-08 Technology usage of Thai dance student
2018-06-08 Thai dance training game-based model
2017-05-01 Enhancing user performance and engagement through gamification: Case study of aqua republica
2017-04-19 The effect of leaderboard in different goal-setting levels
2017-01-01 Massive open online course related learning style and technology usage patterns of Thai tourism professionals
2017-01-01 Comparison background modeling methods on moving object detection in video sequences for Thailand
2017-01-01 A region growing based segmentation for recognition system method implement with coin based application
2017-01-01 Massive Open Online Course Related Learning Style and Technology Usage Patterns of Thai Tourism Professionals
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 ศึกษาผลกระทบการออกกำลังกายด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออกกำลังกายโดยใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ เพื่อป้องกันความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

หัวหน้าโครงการวิจัย

  955104 INTRO TO DIGITAL BUSINESS
  959713 CROS-BORD E-COM
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 โครงการพัฒนาทักษะใหม่ผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ตลาด Cross Border E-commerce โดยใช้ Gamifcation Plaform

หัวหน้าโครงการวิจัย