อาจารย์ ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์

Siravat Teerasoponpong, Ph.D.siravat.t@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2022-02-01 Decision support system for adaptive sourcing and inventory management in small- and medium-sized enterprises
2021-04-15 A simulation-optimization approach for adaptive manufacturing capacity planning in small and medium-sized enterprises
2016-01-01 Risk probability assessment model based on PLM’s perspective using modified markov process
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรตำบลโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-TRP)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ที่ปรึกษาโครงการ

  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  960290 WIL PREPARATION
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am