อาจารย์ ดร.ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์

Siravat Teerasoponpong, Ph.D.siravat.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-02-01 Decision support system for adaptive sourcing and inventory management in small- and medium-sized enterprises
2022-01-01 Review on Artificial Intelligence Applications in Manufacturing Industrial Supply Chain - Industry 4.0's Perspective
2021-04-15 A simulation-optimization approach for adaptive manufacturing capacity planning in small and medium-sized enterprises
2016-01-01 Risk probability assessment model based on PLM’s perspective using modified markov process
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรตำบลโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-TRP)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ที่ปรึกษาโครงการ

  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  960211 DIGITAL FEASIBILITY STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am