นายณัฐวิทย์ พิศนอก

Mr.Nattawit Pisnorknattawit.pi@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์), วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 26 May 2023 10:55 am
The lastest update from API Scopus : 11 May 2023 03:50 pm
The lastest update from CMU MIS : 26 May 2023 10:53 am
The lastest update from CMU MIS : 26 May 2023 10:53 am