อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง

Suttinee Sawadsitng,Ph.D.suttinee.s@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555

ปริญญาโท
Master of Science in Engineering (Computer Science and Technology), Shanghai Jiao Tong University, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-08-01 Shipper Cooperation in Stochastic Drone Delivery: A Dynamic Bayesian Game Approach
2019-09-01 Multi-objective optimization for drone delivery
2019-09-01 Re-route package pickup and delivery planning with random demands
2019-06-01 Joint Ground and Aerial Package Delivery Services: A Stochastic Optimization Approach
2019-04-01 Joint vehicle routing and loading in delivery planning: A stochastic programming approach
2018-07-02 Supplier Cooperation in Drone Delivery
2018-06-19 Performance Analysis and Application of Mobile Blockchain
2018-02-08 Optimal stochastic package delivery planning with deadline: A cardinality minimization in routing
2017-11-14 Optimal Stochastic Delivery Planning in Full-Truckload and Less-Than-Truckload Delivery
2015-09-29 Understanding Performance Portability of OpenACC for Supercomputers
2012-09-24 Interactive computer-aided code vectorization
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954170 ELEMENTARY BPM
  960211 DIGITAL FEASIBILITY STUDY
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960290 WIL PREPARATION
  960311 ADV TOP IN DIGIT INDUS BUS
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am