อาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง

Suttinee Sawadsitng,Ph.D.suttinee.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555

ปริญญาโท
Master of Science in Engineering (Computer Science and Technology), Shanghai Jiao Tong University, 2558

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computer Science and Engineering), Nanyang Technological University, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 Evolutionary Carrier Selection for Shared Truck Delivery Services

2565 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach

IEEE 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-05-01 Evolutionary Carrier Selection for Shared Truck Delivery Services
2022-01-01 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach
2022-01-01 College Agent: The Machine Learning Chatbot for College Tasks
2021-08-01 Shipper Cooperation in Stochastic Drone Delivery: A Dynamic Bayesian Game Approach
2021-01-01 Optimal Stochastic Coded Computation Offloading in Unmanned Aerial Vehicles Network
2019-09-01 Multi-objective optimization for drone delivery
2019-09-01 Re-route package pickup and delivery planning with random demands
2019-06-01 Joint Ground and Aerial Package Delivery Services: A Stochastic Optimization Approach
2019-04-01 Joint vehicle routing and loading in delivery planning: A stochastic programming approach
2018-07-02 Supplier Cooperation in Drone Delivery
2018-06-19 Performance Analysis and Application of Mobile Blockchain
2017-11-14 Optimal Stochastic Delivery Planning in Full-Truckload and Less-Than-Truckload Delivery
2017-07-02 Optimal stochastic package delivery planning with deadline: A cardinality minimization in routing
2015-09-29 Understanding Performance Portability of OpenACC for Supercomputers
2012-09-24 Interactive computer-aided code vectorization
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การจัดลำดับการสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วยกระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954170 ELEMENTARY BPM
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960242 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 3
  960290 WIL PREPARATION
  960311 ADV TOP IN DIGIT INDUS BUS
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
  960384 SEL TOP IN DIGIT INTEG 4
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm