อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์

Dr. Waranya Mahananwaranya.m@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation

The 10-th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2022)

2564 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data

2564 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data

The 9-th International Conference on Emerging Internet, Data and Web Technologies

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation
2022-01-01 College Agent: The Machine Learning Chatbot for College Tasks
2021-01-01 Data privacy preservation algorithm with k-anonymity
2021-01-01 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data
2021-01-01 A Portal for Air Pollution Mitigation for Northern Thailand
2020-06-01 Data anonymization: a novel optimal k-anonymity algorithm for identical generalization hierarchy data in IoT
2019-01-01 Characterizations of Local Recoding Method on k-Anonymity
2014-01-26 Centrality-burst detection in social networks: An efficient approach for data stream
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

  955102 DIGITAL LITERACY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960131 DIGIT INDUS INF 1
  960213 PROFESS IN DIGIT INDUS
  960241 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 2
  960321 ADV TOP IN DIGIT INDUS PRO
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am