อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์

Dr. Waranya Mahananwaranya.m@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 An Empirical Study on Min-Max External Ties to Improve Decentralized Social Graph Ranking Performance

The 26th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS-2023)

2565 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach

IEEE 37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC)

2565 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation

The 10-th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2022)

2564 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data

2564 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data

The 9-th International Conference on Emerging Internet, Data and Web Technologies

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 An Improvement of Data Flow for Business Intelligence: Royal Project Foundation Case Study
2023-01-01 Data System Architecture: Royal Project Foundation Case Study
2023-01-01 An Empirical Study on Min-Max External Ties to Improve Decentralized Social Graph Ranking Performance
2022-01-01 Intern-Organization Interview Matching Framework: An Optimization Approach
2022-01-01 Data Ingestion for Data-Driven Service Platform: Royal Project Foundation Case Study
2022-01-01 Data Architecture for Data-Driven Service Platform: Royal Project Foundation Case Study
2022-01-01 College Agent: The Machine Learning Chatbot for College Tasks
2022-01-01 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation
2021-09-01 Data privacy preservation algorithm with k-anonymity
2021-01-01 Data Privacy Preservation Algorithm on Large-Scale Identical Generalization Hierarchy Data
2021-01-01 A Portal for Air Pollution Mitigation for Northern Thailand
2020-06-01 Data anonymization: a novel optimal k-anonymity algorithm for identical generalization hierarchy data in IoT
2019-01-01 Characterizations of Local Recoding Method on k-Anonymity
2014-01-26 Centrality-burst detection in social networks: An efficient approach for data stream
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี

ผู้ร่วมวิจัย

  270701 DATA MANAGEMENT AND BIG DATA
  955102 DIGITAL LITERACY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960131 DIGIT INDUS INF 1
  960213 PROFESS IN DIGIT INDUS
  960231 DIGIT INDUS INF 2
  960241 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 2
  960321 ADV TOP IN DIGIT INDUS PRO
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm