อาจารย์ ดร.ชมภัช มาลังค์

Chommaphat Malung, Ph.D.kanokwan.ma@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ), วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Software Engineering), Beijing Institute of technology, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

ผู้ร่วมวิจัย

  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954140 IT LITERACY
  954170 ELEMENTARY BPM
  955102 DIGITAL LITERACY
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959798 INDEPENDENT STUDY
  960121 DIGITAL INDUSTRY PROCESS 1
  960131 DIGIT INDUS INF 1
  960211 DIGITAL FEASIBILITY STUDY
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960231 DIGIT INDUS INF 2
  960241 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 2
  960290 WIL PREPARATION
  960384 SEL TOP IN DIGIT INTEG 4
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  960492 WORK INTEGRATED LEARNING 3
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm