นางสาวอุรชา วันเมือง

Miss Uracha Wanmuangajaree.w@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm