อาจารย์ ดร.นัยน์รัตน์ กันยะมี

Miss Nairat Kanyameenairat.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


ปริญญาเอก
Ph.D.(Mathematics) (Mathematics), Wayne State University, 2553

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Explainable AI for Systematic Detection of Potential Problems in Natural Language Datasets
2023-01-01 The Level up of Digital Commerce Performance Model for University Digital Startup Ecosystem
2022-01-01 Evaluation of the Use of Wi-Fi Probes to Produce A Human Detection System
2018-11-01 Numerical methods for finding multiplicative inverses of a modulo N
2017-01-01 A chebyshev-gauss collocation method for the numerical solution of ordinary differential equations
2015-01-01 Finite element magnetic field response of an exponential conductivity ground profile
2011-01-01 Comparison of a spectral collocation method and symplectic methods for Hamiltonian systems
2001-01-01 basic reproduction number for the transmission of Plasmodium vivax malaria
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
  954140 IT LITERACY
  954241 INTRO TO CT& PROG
  955107 LIFE & LEARN SKILL IN DIGI SOC
  960131 DIGIT INDUS INF 1
  960211 DIGITAL FEASIBILITY STUDY
  960212 PROD & SERV IN DIGIT INDUS
  960242 DIGITAL INDUSTRY SOLUTION 3
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm