อาจารย์ ดร.ปิยวัช คุณทรงเกียรติ

Piyavach Khunsongkietpiyavach.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

ประวัติการศึกษา


 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Low-level feature image retrieval using representative images from minimum spanning tree clustering
2020-07-17 Patch relational covariance distance similarity approach for image ranking in content-based image retrieval
2017-02-21 Converting air quality monitoring low cost sensor data to digital value via mobile interface
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm