ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม

Asst.Prof. Pree Thiengburanathum, Ph.D.pree.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
Bachelor of Science (Computer Science), Colorado State University, 2548

ปริญญาโท
Master of Science (Computer Science), University of Colorado at Denver, 2551

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing and Informatics), Bournemouth University, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 A Zero-Shot Interpretable Framework for Sentiment Polarity Extraction

2566 SETAR: Stacking Ensemble Learning for Thai Sentiment Analysis Using RoBERTa and Hybrid Feature Representation

2566 Virtual machines (VMs) are used extensively in the cloud. The underlying hypervisors allow hardware resources to be split into multiple virtual units which enables server consolidation, fault containment, and resource management. However, VMs with traditional architecture introduce heavy overhead and reduce application performance. Containers are becoming popular options for running applications, yet such a solution raises security concerns due to weaker isolation than VMs. We are at the point of container and traditional virtualization convergence where lightweight hypervisors are implemented and integrated into the container ecosystem to maximize the benefits of VM isolation and container performance. However, there has been no comprehensive comparison among different convergence architectures. To identify limitations and best-fit use cases, we investigate the characteristics of Docker, Kata, gVisor, Firecracker, and QEMU/KVM by measuring the performance of disk storage, main memory,

2565 Data Architecture for Data-Driven Service Platform: Royal Project Foundation Case Study

The 25th International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS-2022), Sanda-Shi, Japan, 7-9 September, 2022

2565 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation

The 10-th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies (EIDWT-2022)

2564 Comparative Performance Study of Lightweight Hypervisors Used in Container Environment

11th International Conference on Cloud Computing and Services Science CLOSER

2564 A Real-Time Bus Arrival Time Prediction System Based on Spark Framework and Machine Learning Approaches: a case study in Chiang Mai

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 A Performance Comparison of Supervised Cassi ers and Deep-learning Approaches for Predicting Toxicity in Thai Tweets

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Scalability and Robustness Testing for Open Source Web Crawlers

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 A Comparison of Thai Sentence Boundary Detection Approaches Using Online Product Review Data

2563 A Conceptual Framework for Bus Arrival Prediction Based on Spark Framework and Machine Learning Approaches

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 A Comparison of Open Source Web Crawlers for E-Commerce Websites

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 A Design and Implementation of Performance Dashboard for the Work Integrated Learning Unit

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications and the International Workshop on Applied Artificial Intelligence

2562 A Design and Implementation of Performance Dashboard for the Work Integrated Learning Unit

13th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications

2562 Sentiment Analytics based on Online-User Content for Tourism Services using Web crawling and Machine-Learning

2559 Effect of Integrating a Mobile Game-based Learning Framework in Cultural Tourism

10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Application (SKIMA2016)

2556 The Introduction of Multi-Model Simulation Decision Support System for Urban Para-transit Transport Management in the City of Chiang Mai

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2553 An Integrated Planning-Simulation-Architecture Approach for Logistics Sharing Management: a case study in North Thailand and Southern China

2nd International Conference on Logistics and Transport (ICLT),

2553 An Integrated Planning-Simulation-Architecture Approach for Logistics Sharing Management: a case study in Northern Thailand and Southern China

The 2nd International Conference on Logistics and Transport & The 1st International Conference on Business and Economics

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 A Zero-Shot Interpretable Framework for Sentiment Polarity Extraction
2023-07-01 The Convergence of Container and Traditional Virtualization: Strengths and Limitations
2023-01-01 An Improvement of Data Flow for Business Intelligence: Royal Project Foundation Case Study
2023-01-01 SETAR: Stacking Ensemble Learning for Thai Sentiment Analysis Using RoBERTa and Hybrid Feature Representation
2023-01-01 Data System Architecture: Royal Project Foundation Case Study
2022-01-01 Data Ingestion for Data-Driven Service Platform: Royal Project Foundation Case Study
2022-01-01 Data Architecture for Data-Driven Service Platform: Royal Project Foundation Case Study
2022-01-01 Data Service Platform for Social and Community to Drive the Royal Project Foundation
2021-03-03 Scalability and Robustness Testing for Open Source Web Crawlers
2021-03-03 A Performance Comparison of Supervised Classifiers and Deep-learning Approaches for Predicting Toxicity in Thai Tweets
2021-03-03 A Real-Time Bus Arrival Time Prediction System Based on Spark Framework and Machine Learning Approaches: A case study in Chiang Mai
2021-01-01 A Comparison of Thai Sentence Boundary Detection Approaches Using Online Product Review Data
2021-01-01 Comparative Performance Study of Lightweight Hypervisors Used in Container Environment
2020-03-01 A Conceptual Framework for Bus Arrival Prediction Based on Spark Framework and Machine Learning Approaches
2020-03-01 A Comparison of Open Source Web Crawlers for E-Commerce Websites
2019-08-01 A design and implementation of performance dashboard for the work integrated learning unit
2017-05-01 Effects of integrating a mobile game-based learning framework in a cultural tourism setting
2016-10-20 Overview of personalized Travel Recommendation Systems
2015-10-30 A decision tree based recommendation system for tourists
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาคู่แฝดพลวัตดิจิทัลเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงโต้ตอบจากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกลและการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้ จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และการเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้าน เครื่องสําอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกล และ การเรียนรู้เชิงลึก กรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และ สุขภาพ (ระยะที่ 1)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การสร้างระบบประเมินระดับวิกฤติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติการแจ้งทีมแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ระบบคำนวนเกรดสำหรับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 การสร้างระบบรวบรวมและกระจายข้อมูล ข่าวสารสำหรับบุคคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953102 ADT & PROBLEM SOLVING
  953212 DB SYS & DB SYS DESIGN
  953482 NLP FOR SOFTWARE ENGINEERING
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953499 SE PROJECT
  953773 AI TECHNIQUES IN SE
  961701 EVERYTHING STARTS WITH DATA
  961733 ENERGY DATA ANALYTICS
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm