อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต

Arus Kunkhet, Ph.D.arus.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยรังสิต, 2545

ปริญญาโท
Master of Architecture (Digital Media), The University of Adelaide, 2549

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing Science), Staffordshire University, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2564 Context-Based Visual Design Language for Shape Generation

2562 Grammatical design and 3D character development reflecting Thai identity for children

2562 3D character modelling for K-Pop dances: A workflow analysis

2562 An Investigation of Monetisation Models in Digital Games

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 Grammatical Design and 3D Character Development Reflecting Thai Identity for Children

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 3D Character Modelling for K-Pop Dances: A Workflow Analysis

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 An Investigation of Monetisation Models in Digital Games

ICDAMT 2019

2560 Designing an Application of 3D Character Modelling in Trialling Size of Clothes on Online Clothing Shopping

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2559 Virtual Reality and Collaborative Learning to Improve Students’ Learning Experiences in 3D Modelling

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 A Grammatical Approach to Generate 2D Game Level Design

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Augmented Reality Approach to support 3D Modelling and Animation Education

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2555 Natural language processing based shape grammar

9th International Workshop on Natural Language Processing and Cognitive Science (NLPCS 2012)

2553 Harmonised and Contextual Based Driven Shape Grammar

4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2021-01-01 Context-Based Visual Design Language for Shape Generation
2019-04-15 3D character modelling for K-Pop dances: A workflow analysis
2019-04-15 An investigation of monetisation models in digital games
2019-04-15 Grammatical design and 3D character development reflecting Thai identity for children
2017-04-19 Designing an application of 3D character modelling in trialling size of clothes on online clothing shopping
2012-09-07 Natural language processing based shape grammar
2010-01-01 Harmonised and contextual based driven shape grammar
2005-12-01 Grammatical design and crowd behaviour: A study of factors that influence human movement in urban spaces
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่ปรึกษาโครงการ

  951125 COMP & PROGRAM FOR ANI & GAME2
  951203 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING
  951211 3D ANI DESIGN 1
  951212 3D ANI DESIGN II
  951301 ADV ANI TECHNIQUE
  951312 COMP ANI PRODUCTION
  951413 ADV 3D ANIMATION DESIGN
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951493 SEMINAR
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am