อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี

Patison Palee, Ph.D.patison.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing Science), Staffordshire, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2564 The effect of sound in VR exergame to adult player :a primary investigation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานภายใน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล”

2561 Investing of Game Preference in Thai University Student

International Conference on Game and Entertainment Technologies 2018

2561 INVESTIGATION OF GAME PREFERENCE IN THAI UNIVERSITY STUDENT

Game and Entertainment Technologies 2018

2561 The Virtual Reality Serious Game for Learning Driving Skills before Taking Practical Test

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2556 Hydatidiform Mole Analysis Tool based on Anomaly Detection

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-03-03 The Effect of Sound in VR Exergame to Adult Player: A Primary Investigation
2021-02-01 Age estimation using aorta image analysis in the thai population
2020-12-01 Sex and stature estimation from adult lumbar vertebrae in a thai population based on image analysis
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-06-01 Image analysis of morphometric evaluation from the heart valves for age estimation in thai population
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2020-01-01 Ancestry estimation using image analysis of orbital shapes from Thai and Japanese skulls
2019-10-01 Heuristic neural network approach in histological sections detection of hydatidiform mole
2018-09-01 Age Estimation of Lumbar Vertebrae by Visual Assessment in a Thai Population
2018-06-08 The virtual reality serious game for learning driving skills before taking practical test
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2015-03-27 Borehole Diameter Inspection for Hard Disk Drive Pivot Arms Using Hough Transform in Panorama Images
2013-08-05 Image analysis of histological features in molar pregnancies
2006-07-01 Molecular phylogeny and character evolution of Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2562 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนการตลาด ย่านถนนคนเดินเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2561 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพื่อการขจัดโรคมาลาเรีย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยด้วยเกม

ผู้ร่วมวิจัย

2554 โครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

ผู้ร่วมวิจัย

  951324 AI GAME DEVELOPMENT
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951492 PROJECT SURVEY FOR ANI AND GAMES
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  953774 SE SERIOUS GAME DESIGN
  953799 MASTER'S THESIS
  958221 GAME DEVELOPMENT 1
  958222 GAME DEVELOPMENT 2
  958325 AI FOR GAME DEV
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am