ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี

Asst.Prof.Patison Palee, Ph.D.patison.p@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Computing Science), Staffordshire, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 The Success of Serious Games and Gamified Systems in HIV Prevention and Care: Scoping Review

2566 A web application for sex and stature estimation from radiographic proximal femur for a Thai population

2564 Geometric analysis of the greater sciatic notch for sex determination in a thai population

2564 The effect of sound in VR exergame to adult player :a primary investigation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2564 Age estimation using aorta image analysis in the Thai population

2563 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study

2563 Nadthaganya Suwanlikhid , Sukon Prasitwattanaseree , Luciana La-Tegola , Patison Palee , Apichat Sinthubau , Giuseppe Guglielmi , Pasuk Mahakkanukrauh

2563 Geometric Analysis Method for Sex Determination Using the First Lumbar Vertebra in a Thai Population

2563 The estimation of age from elastic fibers in the tunica media of the aortic wall in a thai population: a preliminary study using aorta image analysis

2563 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol

2563 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานภายใน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “สังคม ความรู้ และดิจิทัล”

2563 Image Analysis of Morphometric Evaluation from the Heart Valves for Age Estimation in Thai Population

2563 Ancestry estimation using image analysis of orbital shapes from Thai and Japanese skulls

2561 Age Estimation of Lumbar Vertebrae by Visual Assessment in a Thai Population

2561 Investing of Game Preference in Thai University Student

International Conference on Game and Entertainment Technologies 2018

2561 INVESTIGATION OF GAME PREFERENCE IN THAI UNIVERSITY STUDENT

Game and Entertainment Technologies 2018

2561 The Virtual Reality Serious Game for Learning Driving Skills before Taking Practical Test

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2556 Hydatidiform Mole Analysis Tool based on Anomaly Detection

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Collagen and elastic fibers assessment of the human heart valves for age estimation in Thais using image analysis
2024-01-01 Sex determination using the clavicle by deep learning in a Thai population
2024-01-01 Applying general adversarial networks in convolutional neural networks of the 2D whole os coxae image classification for sex estimation in a Thai population
2023-09-01 A web application for sex and stature estimation from radiographic proximal femur for a Thai population
2023-01-01 The Success of Serious Games and Gamified Systems in HIV Prevention and Care: Scoping Review
2023-01-01 Convolutional neural network of age-related trends digital radiographs of medial clavicle in a Thai population: a preliminary study
2023-01-01 Deep learning and morphometric approach for Sex determination of the lumbar vertebrae in a Thai population
2022-10-01 Comparison of sex determination using three methods applied to the greater sciatic notch of os coxae in a Thai population: Dry bone morphology, 2-dimensional photograph morphometry, and deep learning artificial neural network
2022-07-01 Estimating age from digital radiographic images of lumbar vertebrae in a Thai population using an image analysis technique
2022-04-01 The development and testing of Thai facial soft tissue thickness data in three-dimensional computerized forensic facial reconstruction
2022-01-01 Deep learning for sex determination of the clavicle: A blind study on a Thai population
2022-01-01 Efficiency of dry bone inspection compared with two-dimensional os coxal images for age estimation in a Thai population
2021-03-03 The Effect of Sound in VR Exergame to Adult Player: A Primary Investigation
2021-02-01 Age estimation using aorta image analysis in the thai population
2021-01-01 Geometric analysis of the greater sciatic notch for sex determination in a thai population
2020-12-01 Sex and stature estimation from adult lumbar vertebrae in a thai population based on image analysis
2020-09-01 Serious Game for Teaching Undergraduate Medical Students in Cleft lip and Palate Treatment Protocol
2020-09-01 The estimation of age from elastic fibers in the tunica media of the aortic wall in a thai population: a preliminary study using aorta image analysis
2020-06-01 Image analysis of morphometric evaluation from the heart valves for age estimation in thai population
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2020-01-01 Ancestry estimation using image analysis of orbital shapes from Thai and Japanese skulls
2020-01-01 Geometric analysis method for sex determination using the first lumbar vertebra in a thai population
2019-10-01 Heuristic neural network approach in histological sections detection of hydatidiform mole
2018-09-01 Age Estimation of Lumbar Vertebrae by Visual Assessment in a Thai Population
2018-06-08 The virtual reality serious game for learning driving skills before taking practical test
2018-01-01 Investigation of game preference in the University Student
2015-03-27 Borehole Diameter Inspection for Hard Disk Drive Pivot Arms Using Hough Transform in Panorama Images
2013-08-05 Image analysis of histological features in molar pregnancies
2006-07-01 Molecular phylogeny and character evolution of Didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการพัฒนาระบบและชุดอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บลายผ้าทอพื้นเมืองและออกแบบลวดลายสองมิติที่ซ้ำลายในทิศทางเดียว (Frieze patterns)

ผู้ร่วมวิจัย

2565 โครงการออกแบบสื่อและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การทอผ้าจากกี่เอวของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในความร่วมมือของ Thai Tribal Crafts Fair Trade

ผู้ร่วมวิจัย

2561 มาลาเรีย ฮีโร่ ซีเรียสเกมเพื่อการขจัดโรคมาลาเรีย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยด้วยเกม

ผู้ร่วมวิจัย

2554 โครงการวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม

ผู้ร่วมวิจัย

  951324 AI GAME DEVELOPMENT
  951331 MOBILE GAME DEVELOPMENT
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951492 PROJECT SURVEY FOR ANI AND GAMES
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  953774 SE SERIOUS GAME DESIGN
  958112 COMP & PROGRAM FOR GAME 2
  958221 GAME DEVELOPMENT 1
  958325 AI FOR GAME DEV
  958453 DIGI GAME INDUS & DISTRIBUTION
  958481 SELECT TOPIC IN GAME DEV 1
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm