อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว

Sumet Yordkaew, Ph.D.sumet.y@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

ปริญญาเอก
ศิลปดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2559 The Relationship between Visual Arts and Sound using Improvisation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDM 2016)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 Designing a Mobile App for Managing Alzheimer's Disease: A User-Centered
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 โครงการจัดเก็บข้อมูลการอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวและอินโฟกราฟิก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการวิเคราะห์และประเมินอิทธิพลการใช้สื่อภาพยนตร์ต่อการปลูกฝังจิตส านึกของเยาวชนต่อชุมชนบ้านเกิดของอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  951102 INTRO TO COMP & ANI
  951111 2D MODEL & ANI DESIGN
  951214 2D ANIMATION 2
  951342 DIGITAL MEDIA CREATION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957211 PHOTOSHOP 1
  957212 PHOTOSHOP 2
  957214 COMPOSITE 2
  957323 ROTOSCOPE
  957331 COLOR GRADING
  957335 2D MOTION TRACKING
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm