อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว

Sumet Yordkaew, Ph.D.sumet.y@cmu.ac.th   สำนักวิชา

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2559 The Relationship between Visual Arts and Sound using Improvisation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDM 2016)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 โครงการจัดเก็บข้อมูลการอนุรักษ์ซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา ในรูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวและอินโฟกราฟิก

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการวิเคราะห์และประเมินอิทธิพลการใช้สื่อภาพยนตร์ต่อการปลูกฝังจิตส านึกของเยาวชนต่อชุมชนบ้านเกิดของอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  951102 INTRO TO COMP & ANI
  951111 2D MODEL & ANI DESIGN
  951214 2D ANIMATION 2
  951342 DIGITAL MEDIA CREATION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957211 PHOTOSHOP 1
  957331 COLOR GRADING
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am