อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม

Mr.Thakrit Chiablaemthakrit.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2556 การถอดองคืความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

2556 The Integration of Social Media and Mobile Technology for Improving Outsourcing

8th International Congress on Logistics and SCM Systems

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

ผู้ร่วมวิจัย

  951101 ART AND ANIMATION HISTORY
  951216 DIGITAL CINEMATOGRAPHY
  951345 ART AND NEW MEDIA EXHIBITION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm