ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี

Asst.Prof.Disaya Chudasri, Ph.D.disaya.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540

ปริญญาโท
Master of Design (Design), University of Technology,Sydney, 2546

ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Design), The University of Lancaster, 2558

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 Factors Affecting the Cooperative Education in Traditional Sand-Firing Technique of Sichuan

Research World International Conference

2562 CO-Creation through Design Process for Reviving Indigenous Knowledge about Traditional Textile Patterns

The 5th International Textile Costume and Congress (ITCC)

2562 A Review of Traditional Embroidery from China in Relation to Knowledge Management and Design

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2562 A Review of Traditional Embroidery from China in Relation to Knowledge Management and Design

The 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2561 Incorporating a digital mobile game in the Elephant POOPOOPAPER Park to enabling learning papermaking and sustainability

2018 International Conference on Engineering, Science and Applications (ICESA)

2561 Incorporating a digital mobile game in the Elephant POOPOOPAPER Park to enabling learning papermaking and sustainability

International Conference on Engineering, Science and Applications

2559 DEVELOPING A TEACHING METHODOLOGY TO INCREASE PEOPLE’S AWARENESS ABOUT SUSTAINABLE BEHAVIOR, AS PART OF AN ANIMATION COURSE

The 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16)

2556 Directions for Design Contributions to the Sustainable Development of the Handicrafts Sector in Northern Thailand

International Association of Societies of Design Research

2556 Direction for Design Contributions to the Sustainable Development of the Handicrafts Sector in Northern Thailand

5th International Congress of International Association of Societies of Design Research (IASDR)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-04-01 Potential areas for design and its implementation to enable the future viability of weaving practices in northern Thailand
2019-04-15 A review of traditional embroidery from China in relation to knowledge management and design
2017-07-28 Enhancing textile enterprises for a more sustainable society, through design research and website development
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2561 โครงการศึกษาวิจัยการทอซิ่นตีนจกลายโบราณ ด้วยวิธีหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการจากอำเภอลอง จังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2561 โครงการวิจัยและออกแบบจุลสารและการ์ดเกมรวบรวมลายผ้าทอจากซิ่นตีนจกโบราณในพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การออกแบบและสร้างสื่อดิจิตัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบตอบสนอง และการตลาดอย่างยั่งยืน สำหรับ "เอเลฟ เฟ่น พูพู เปเปอร์ พาร์ค"

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าจากผ้าทอมือ สู่กลุ่ม เป้าหมายหลักที่อยู่ในพื้นที่อื่นไกล กรณีศึกษาหุ้นส่วนจำกัด คอททอนฟาร์ม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  334817 DES COM SOFT MED VISUAL
  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951451 MARKETING FOR DESIGN
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  952899 DISSERTATION
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  955106 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am