อาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค

Mr.Konlawat Klaynakkonlawat.k@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมการเขียนอักษรธรรมล้านนา

2559 Virtual Reality and Collaborative Learning to Improve Students’ Learning Experiences in 3D Modelling

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 Lanna Temple (virtual Reaility)

The 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH Asia)

2556 Instruction Media of Energy Class for Elementary School: Baibor Goes to School

2013 Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society

2556 Chiang Mai: back to the future

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-04-01 Developing a Virtual World for an Open-House Event: A Metaverse Approach
2023-01-01 Designing a Mobile App for Managing Alzheimer's Disease: A User-Centered
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โครงการวิจัยการสร้างชุดความรู้สำหรับการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

2554 โครงการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนเส้นทางท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำลึก พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ผู้ร่วมวิจัย

  951211 3D ANI DESIGN 1
  951212 3D ANI DESIGN II
  951312 COMP ANI PRODUCTION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951493 SEMINAR
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  955108 DSKA FOR SE DEA
  957321 TEXTURE DESIGN
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  958482 SELECT TOPIC IN GAME DEV 2
  958491 WIL FOR DIGITAL GAME 1
  958492 WIL FOR DIGITAL GAME 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm