อาจารย์ ดร.ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์

Thunyapruet Fongdawirat, Ph.D.thunyapruet.f@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
ศึกษามหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2567 เชียงใหม่ เมืองพหุวัฒนธรรม

2559 Review of a 2D Animation Short Film, ‘Individual and Coup in Thailand’

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2557 ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

ผู้ร่วมวิจัย

  951103 SKETCH DRAWING
  951104 SKETCH DRAWING 2
  951107 DRAWING FOR DIGITAL FILM
  951231 NETWORKING TECHNOLOGY
  951341 ART CONCEPT & DIGITAL CREATIV
  951344 SOUND DESIGN IN ANI & MULTIMED
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm