อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์

Mr.Thunyapruet Fongdawiratthunyapruet.f@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

ปริญญาโท
ศึกษามหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2559 Review of a 2D Animation Short Film, ‘Individual and Coup in Thailand’

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2557 ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยในการใช้จักรยาน

ผู้ร่วมวิจัย

  951103 SKETCH DRAWING
  951104 SKETCH DRAWING 2
  951107 DRAWING FOR DIGITAL FILM
  951344 SOUND DESIGN IN ANI & MULTIMED
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am