อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์

Miss Varinrat Budda-ardvarinrat.b@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
- (ออกแบบสิ่งทอ), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2548

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2561 Creation of Local Cartoon from Mural Painting Entitled Vessantara using Lanna Art, Culture and Identity

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2018 (ICDAMT2018)

2556 การเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าไหมยกดอกของจังหวัดลำพูนผ่าน Mobile Website

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2018-06-08 Creation of local cartoon from mural painting entitled vessantara using Lanna art, culture and identity
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 ยกระดับการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีทางวัฒนธรรม

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs) ปีงบประมาณ 2562

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การพัฒนารูปแบบการ์ตูนนิทานชาดก เรื่องพระเวสสันดร โดยใช้ศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 เส้นทางท่องเที่ยว “ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด” ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Mobile site

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง ผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนผ่าน Mobile Website

หัวหน้าโครงการวิจัย

  951100 MODERN LIFE AND ANIMATION
  951348 COMICS DESIGN PROCESS
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  955106 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955200 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  957325 SPECIAL EFFECTS
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm