อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์

Mr. Nat Chantasinghnat.c@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การถ่ายภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง, 2543

ปริญญาโท
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตรศิลป์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 การออกแบบและพัฒนารูปแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลายสักล้านนา สำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในชุมชน พระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ผู้ร่วมวิจัย

2554 การสร้างระบบรวบรวมและกระจายข้อมูล ข่าวสารสำหรับบุคคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมวิจัย

  951452 PORTFOLIO AND PRESENTATION
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm