อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

Teerawat Kamnardsiri, Ph.D.teerawat.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2563 The reliability of the video-based speed detection system for gait speed measurement in healthy older adults

โรงแรมบลูโซเทล อาเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

2562 Validity of a Speed Detection System for Measuring Gait Speed in Community-dwelling Older Adults

International Conference on Computational Biology and Bioinformatics

2562 The Development of a Gait Speed Detection System for Older Adults Using Video-Based Processing

4th International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (ICBSP 2019)

2561 "Assessment the Speed?up Detection System for Testing Sprinters’ Performances Using Computer Vision Techniques"

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2559 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2559 Digital Art Image Copyright Protection Using Combined DWT-DCT Based Watermarking Technique

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Designing a Sign Language Intelligent Game?Based Learning Framework with Kinect

11th International Conference on e- Learning

2558 Framework of Knowledge?Based System for Practising Long Jumpers Using Movement Recognition

12th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2015,

2558 An investigation for Thai tourists’ preference of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand

The 3rd International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2015 (SERVE2015)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2020-09-01 Beneficial effects of interactive physical-cognitive game-based training on fall risk and cognitive performance of older adults
2020-04-01 Smartphone-Based Assessment of Gait during Straight Walking, Turning, and Walking Speed Modulation in Laboratory and Free-Living Environments
2019-10-17 Validity of a speed detection system for measuring gait speed in community-dwelling older adults
2019-09-16 The development of a gait speed detection system for older adults using video-based processing
2019-02-01 Cognitive and visual demands, but not gross motor demand, of concurrent smartphone use affect laboratory and free-living gait among young and older adults
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2018-10-01 The validity and reliability of the Swaymeter for postural sway measurement in typically developing children aged between 7–12 years
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 Framework of an interactive game-based balance training system for improving standing balance using the kinect sensor
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2016-01-01 An investigation into thai tourists’ preferences of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand
2016-01-01 Designing a sign language intelligent game-based learning framework with kinect
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การพัฒนาระบบสมาร์ทสำหรับการติดตามค่าความเร็วอย่างทันทีในนักวิ่งระยะสั้น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 10 meter walk test และ timed up and go test: การพัฒนาและความตรงของระบบวิดีโอเป็นฐาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล

ที่ปรึกษาโครงการ

2562 ระบบฐานความอัจฉริยะตรวจจับสำหรับประเมินความเร็วขณะหนึ่งในนักวิ่งระยะสั้นเฉพาะบุคคลโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

นักศึกษาช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)

2554 การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยด้วยเกม

ผู้ร่วมวิจัย

  951203 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING
  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951494 SEL TOPIC IN ANI I
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  957322 MOTION CAPTURE
  958112 COMP & PROGRAM FOR GAME 2
  958202 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING
  958373 GAMIFICATION
  958441 MOTION CAPTURE FOR GAME DEV
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการ Dek-D คิดเท่าทันสื่อ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน เลขที่ โครงการ 2561-T2/0177

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์