ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

Asst.Prof.Teerawat Kamnardsiri, Ph.D.teerawat.k@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542

ปริญญาโท
ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Reliability and validity of the Swaymeter for measuring the trunk control in children with spastic cerebral palsy

2564 An Interactive Physical-Cognitive Game-Based Training System Using Kinect for Older Adults: Development and Usability Study

2564 Smartphone monitoring of gait and balance during irregular surface walking and obstacle crossing.

2564 Increased spatiotemporal variability during unplanned gait speed transition in older adults with mild cognitive impairment

2564 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students

2563 Smartphone monitoring of gait and balance during irregular surface walking and obstacle crossing.

2563 The reliability of the video-based speed detection system for gait speed measurement in healthy older adults

โรงแรมบลูโซเทล อาเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

2563 Beneficial effects of an interactive physical-cognitive game-based training on fall risk and cognitive performance of older adults.

2563 Effects of walking over uneven surfaces and crossing an obstacle on gait and balance parameters in young and older adults

2563 Smartphone-based assessment of gait during straight walking, turning, and walking speed modulation in laboratory and free-living environments

2562 Validity of a Speed Detection System for Measuring Gait Speed in Community-dwelling Older Adults

International Conference on Computational Biology and Bioinformatics

2562 The Development of a Gait Speed Detection System for Older Adults Using Video-Based Processing

4th International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (ICBSP 2019)

2562 Validity of a smartphone-based assessment of spatiotemporal gait parameters and center of mass displacement during single- and dual-task walking

2562 On the Validity of the Knowledge Transferring Assessment of the Knowledge-based System for Training Long Jump Athletes: The Approach-Run Phase

2562 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching

2562 Cognitive and Visual Demands, but not Gross Motor Demand, of Concurrent Smartphone Use Affect Laboratory and Free-living Gait among Young and Older Adults

2561 Assessment the Speed-up Detection System for Testing Sprinters' Performances Using Computer Vision Techniques

2561 "Assessment the Speed?up Detection System for Testing Sprinters’ Performances Using Computer Vision Techniques"

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2561 The Validity and reliability of the Swaymeter for postural sway measurement in typically developing children aged between 7-12 years

2560 The Effectiveness of the Game-Based Learning System for the Improvement of American Sign Language using Kinect

2559 The Development of an Intelligent Game?Based System for Learning Sign Language with Kinect

The 10th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2016)

2559 Digital Art Image Copyright Protection Using Combined DWT-DCT Based Watermarking Technique

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Designing a Sign Language Intelligent Game?Based Learning Framework with Kinect

11th International Conference on e- Learning

2558 Framework of Knowledge?Based System for Practising Long Jumpers Using Movement Recognition

12th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2015,

2558 An investigation for Thai tourists’ preference of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand

The 3rd International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2015 (SERVE2015)

2558 Knowledge-Based System Framework for Training Long Jump Athletes Using Action Recognition

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 Reliability and validity of the Swaymeter for measuring the trunk control in children with spastic cerebral palsy
2021-10-01 An interactive physical-cognitive game-based training system using kinect for older adults: Development and usability study
2021-02-12 A Knowledge-Based Smart Trainer System for Transferring Knowledge From Coaches to Long Jump Students
2020-09-01 Beneficial effects of interactive physical-cognitive game-based training on fall risk and cognitive performance of older adults
2020-04-01 Smartphone-Based Assessment of Gait during Straight Walking, Turning, and Walking Speed Modulation in Laboratory and Free-Living Environments
2019-10-17 Validity of a speed detection system for measuring gait speed in community-dwelling older adults
2019-09-16 The development of a gait speed detection system for older adults using video-based processing
2019-02-01 Cognitive and visual demands, but not gross motor demand, of concurrent smartphone use affect laboratory and free-living gait among young and older adults
2019-01-01 Requirement analysis to design the knowledge-based system for long jump coaching
2018-10-01 The validity and reliability of the Swaymeter for postural sway measurement in typically developing children aged between 7–12 years
2017-01-01 Designing of a game-based learning framework for training pharmacy students
2017-01-01 Framework of an interactive game-based balance training system for improving standing balance using the kinect sensor
2017-01-01 The effectiveness of the game-based learning system for the improvement of American Sign Language using kinect
2016-01-01 The development of an intelligent game-based system for learning sign language with kinect
2016-01-01 An investigation into thai tourists’ preferences of tourism domains: A case study of Chiang Mai province, Thailand
2016-01-01 Designing a sign language intelligent game-based learning framework with kinect
2015-01-01 Framework of knowledge-based system for practising long jumpers using movement recognition
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การพัฒนาระบบสมาร์ทสำหรับการติดตามค่าความเร็วอย่างทันทีในนักวิ่งระยะสั้น

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 10 meter walk test และ timed up and go test: การพัฒนาและความตรงของระบบวิดีโอเป็นฐาน

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2562 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ความตรงและความน่าเชื่อถือของโปรแกรมตรวจวัดความเร็ว เพื่อประเมินความเร็วในการเดินในผู้สูงอายุสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 กระบวนการพัฒนาเกมส่งเสริมการเรียนรู้บนมือถือโดยใช้การออกแบบเกม จากประสบการณ์และส่วนติดต่อของผู้ใช้ในตลาดเกมดิจิทัล

ที่ปรึกษาโครงการ

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

นักศึกษาช่วยวิจัย (ปริญญาเอก)

2554 การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยด้วยเกม

ผู้ร่วมวิจัย

  951489 COOP EDU FOR ANI & GAME
  951497 SEL TOPICS IN GAME DEV I
  951498 SEL TOPICS IN GAME DEV II
  951499 PROJECT
  957322 MOTION CAPTURE
  958202 COMPUTER GRAPHICS PROGRAMMING
  958373 GAMIFICATION
  958441 MOTION CAPTURE FOR GAME DEV
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am