อาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน

Khongthat Thongphun, Ph.D.kongtat.t@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 Smart Facilities Management using Digital Twin with 3D Web-Based Technology
2020-01-01 Kansei Evaluation Based on Quantifying the Identity of Smartphone Shape
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2554 โครงการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูร้อนเส้นทางท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำลึก พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ผู้ร่วมวิจัย

  951111 TWO DIMENSIONAL ANI DESIGN
  951211 3D ANI DESIGN 1
  951214 2D ANIMATION 2
  951341 ART CONCEPT & DIGITAL CREATIV
  951495 SELECTED TOPIC IN ANI II
  951499 PROJECT
  957107 DIGITAL COLOR AND LIGHT
  957214 COMPOSITE 2
  957488 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  957489 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm