อาจารย์ คงทัต ทองพูน

Mr.Khongthat Thongphunkongtat.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2563 Kansei Evaluation Based on Quantifying the Identity of Smartphone Shape

San Diego, CA, USA

2563 Application Virtual World for Cultural Tourism

2559 Augmented Reality Approach to support 3D Modelling and Animation Education

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2558 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นโลกเสมือนสมามิติย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่สำหรับการท่องเที่ยว

งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 ECTI-CARD 2015

2558 Lanna Temple (virtual Reaility)

The 8th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH Asia)

2556 An Experiment on Developing Media for Junior High School Kids: Biogas

The 63rd Annual Conference International Council for Educational Media (ICEM2013)

2556 Chiang Mai: back to the future

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2020-01-01 Kansei Evaluation Based on Quantifying the Identity of Smartphone Shape
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ย้อนเวลาหาอดีตเมืองเชียงใหม่ 700 ปี

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am