อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์

Miss Supara Grudpansupara.g@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2556 Asianalysis XII, Environmental Analysis Cloud Computing Applied to Chemical Analysis

The Twelfth Asian Conference on Analytical Sciences, Kyushu University

2556 An investigation of RFID performance in refrigerator for IoT applications

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Motion capture of Ging-Ga-La dance โมชั่นแคปเจอร์ของการรำนกกิ่งกะหล่า

การประชุมวันวิชาการครั้ง 9 วิถีวิจัย: มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-01-01 Evaluation of Human-Computer-Interaction Design in Production and Logistics by Using Experimental Investigations
2020-01-01 Virtual Reality Games for Stroke Rehabilitation: A Feasibility Study
2019-01-01 Give MEANinGS to Robots with Kitchen Clash: A VR Human Computation Serious Game for World Knowledge Accumulation
2019-01-01 Exploring the Effect of Game Premise in Cooperative Digital Board Games
2011-06-15 Exploiting green analytical procedures for acidity and iron assays employing flow analysis with simple natural reagent extracts
2010-05-15 Webcam camera as a detector for a simple lab-on-chip time based approach
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2558 โครงการพัฒนาเกมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การศึกษาการสร้างสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายของสิ่งของสำหรับบ้านชาญฉลาด: การทำงานร่วมกันของตู้เย็นและโทรทัศน์แบบอินเตอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am