ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล

Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.napaporn.r@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ปริญญาเอก
Diplome National de Docteur (Informatizue,Automatique et Productique), Universite Lyon 2, 2554

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2562 Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach

International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications and the International Workshop on Applied Artificial Intelligence

2562 Risk Evaluation in a Coffee Supply Chain

2562 Analysis of Critical Knowledge in a Coffee Supply Chain

International Conference on Digital Arts,Media and Technology

2561 Improvement of the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart logistics units

IFIP Advances in Information and Communication Technology

2561 Risk Evaluation in a Coffee Supply Chain

4th International conference on business and engineering research 2018

2561 Risk Evaluation in a Coffee Supply Chain

4th International Conference on Business and Engineering Research 2018

2559 Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle

2559 An implementation of a logistics decision model: A national and international relief operation comparison

The International Conference on InformationSystems, Logistics and Supply Chain

2559 A Typical Tourism Model based on Arena Simulation

International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2016 (ICDMT2016)

2559 Development of A Web-based Multi-Criteria Decision Support System: application to Humanitarian Logistics (Best paper award)

The International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT)

2558 A Practical Way to Integrate Simulation based on SCOR Model

The 9th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA2015)

2558 Knowledge Audit for Senior Tourism Standards in Northern Thailand

2558 Application of a Decision Model by Using an Integration of AHP and TOPSIS Approaches within Humanitarian Operation Life Cycle

2558 Knowledge Sharing Model among Thai Academic Staff

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2015 (IAC-MEM 2015)

2556 Sustainable Framework of Agriculture Knowledge Transfer from Researchers to Local Community in Thailan

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 A knowledge framework and decision tool for fdis using multi-Criteria analysis

2553 A supply Chain Simulation Based on SCOR Model for the Decision on Entrepreneurial of Plant

4 th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2010)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-01-01 A PORT DIGITAL TWIN MODEL FOR OPERATIONAL UNCERTAINTY MANAGEMENT
2019-10-08 Risk evaluation in a coffee supply chain
2019-08-01 Uncertainty handling in containerized logistics: Unitary Traceability Object approach
2019-04-15 Analysis of critical knowledge in a coffee supply chain
2018-01-01 Improvement of the containerized logistics performance using the unitary traceability of smart logistics units
2016-07-01 Application of a decision model by using an integration of AHP and TOPSIS approaches within humanitarian operation life cycle
2016-05-23 A risk matrix decision on entrepreneurial status of plant in Thailand
2016-02-04 A practical way to integrate simulation based on SCOR model
2016-01-01 An implementation of a decision model: A national and international relief operation comparison
2015-12-01 Knowledge audit for senior tourism standards in Northern Thailand
2013-01-01 A knowledge framework and decision tool for fdis using multi-Criteria analysis
2012-01-01 A knowledge-based system for plant sustainability using multi-criteria analysis: A case study of Thailand
2010-01-01 A supply chain simulation based on SCOR model for the decision on entrepreneurial of plant
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1)

ผู้ร่วมวิจัย

2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการจัดการความรู้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างระเบียบวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร

ที่ปรึกษาโครงการ

2556 โครงการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Smart Garden ผ่านเทคโนโลยี AR Code สำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2555 ความพึงพอใจ ในงานบริหารด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ

2555 โครงการนำร่องการจัดการองค์ความรู้งานวิจัยด้านเกษตรที่สูงสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนและพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

รองหัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952798 INDEPENDENT STUDY
  952891 KM AND INNO PROJECT
  952892 KM AND INNO MGMT SEMI 1
  952893 KM AND INNO MGMT SEMI 2
  952894 KM AND INNO MGMT SEMI 3
  953785 KNOWLEDGE ENG & MGMT
  954416 INFO SYS FOR SCM AND CRM
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954499 INDEPENDENT STUDY
  959701 DIGITAL TRANSFORMATION
  959798 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2566 โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัลในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (กลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 การให้ข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในระบบ BDS

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการศึกษากลุ่มเป้าหมายตามแผนงานจัดทำการวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Nomad และกลุ่ม Workcation

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีสปอร์ต

หัวหน้าโครงการวิจัย