อาจารย์ พชร ตินะมาส

Mr.Pachara Tinamaspachara.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2020-01-01 Issues in Privacy Preservation for RePublishable Data
2019-01-01 Privacy preservation for re-publication data by using probabilistic graph
2013-08-06 Logistic models and algorithms for a biomass transportation system
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การจัดลำดับความสำคัญทุนทางปัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ผู้ร่วมวิจัย

2554 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954240 WEB PROGRAMMING
  954246 ADV COMP PROGRAMMING FOR MM
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954499 INDEPENDENT STUDY
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am
2563 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรายได้ มช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่