อาจารย์ ดร.พชร ตินะมาส

Pachara Tinamas, Ph.D.pachara.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548

ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2557 การแบ่งกลุ่มสำรวจในการเดินสำรวจทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ลุ่มน้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2556 Logistic Models and Algorithms for a Biomass Transportation System

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2023-01-01 The Level up of Digital Commerce Performance Model for University Digital Startup Ecosystem
2020-03-09 Word Cloud Analysis of Customer Satisfaction in Cosmetic Products in Thailand
2020-01-01 Issues in Privacy Preservation for RePublishable Data
2019-01-01 Privacy preservation for re-publication data by using probabilistic graph
2013-08-06 Logistic models and algorithms for a biomass transportation system
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การพัฒนาแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนที่มีศักยภาพสูงของอาเซียน

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การวิเคราะห์สัญญาณชีพเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การจัดลำดับความสำคัญทุนทางปัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์โดยกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์

ผู้ร่วมวิจัย

2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต

ผู้ร่วมวิจัย

2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนกระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ผู้ร่วมวิจัย

2554 โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ Web Browser Plug in เพื่อแปลผลคำศัพท์ภาษามือไทย-ภาษาอังกฤษ สำหรับสนับสนุนการอ่านภาษาอังกฤษบนอินเตอร์เน็ตสำหรับคนหูหนวก

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954143 DATA MANAGEMENT
  954240 WEB PROGRAMMING
  954246 ADV COMP PROGRAMMING FOR MM
  954346 APP DEV FOR BUS SEC
  954348 WEB PROGRAMMING
  954389 JOB TRAINING
  954447 CLIENT-SIDE SCRIPTING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960331 ADV TOP IN DIGIT INDUS INF
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm