ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา

Asst.Prof.Raslapat Suteecaraslapat.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2019-12-01 Development of Succulent Species Prediction System by Deep Learning Technique
2019-12-01 A Model of Cooperative Education Competency Expectation of Modern Management and Information Technology
2017-04-19 Frameworks of the relations of the 'Customer Value' for the 'Start-Up' business through 'e-service' in the North of Thailand
2017-02-21 A framework to apply ISO/IEC29110 on SCRUM
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 การพัฒนายุวเกษตรกรอัจฉริยะผู้สืบทอดภูมิปัญญา การเกษตรไทยผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาระบบเกมการวิ่งเทรลบนโลกเสมือนจริงสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am