ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมิ์ลภัส สุตีคา

Asst.Prof.Raslapat Suteecaraslapat.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 A Study of Factors Influencing Cross-border E-commerce Platform Service Quality
2024-01-01 A Study of Factors Affecting the Free Trade of Thai Cocoa Products in China's E-commerce Market of Hill Tribe Cocoa Cof Co., Ltd.
2024-01-01 The Positive Influence of Purchase Intention Factors on Shopee Thai Students in Chiang Mai
2023-01-01 A Conceptual Model of Personalized Virtual Reality Trail Running Gamification Design
2023-01-01 Work - Integrated Learning Gamification Design Framework
2019-12-01 Development of Succulent Species Prediction System by Deep Learning Technique
2019-12-01 A Model of Cooperative Education Competency Expectation of Modern Management and Information Technology
2017-04-19 Frameworks of the relations of the 'Customer Value' for the 'Start-Up' business through 'e-service' in the North of Thailand
2017-02-21 A framework to apply ISO/IEC29110 on SCRUM
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การพัฒนาระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโครงการ

2559 ทฤษฏีสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้แบบย้อนกลับเพื่อการสอนเชิงปฏิบัติ

ผู้ร่วมวิจัย

  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954140 IT LITERACY
  954143 DATA MANAGEMENT
  954170 ELEMENTARY BPM
  954347 E-COMMERCE
  954426 INTRODUCTION TO E-SERVICE
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954443 MULTI DIG BUS
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  959711 INTRO TO DIGI BUS
  959798 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm