ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรธมณ จีระผานุกร

Asst.Prof.Vorathamon Cherapanukorn, Ph.D.vorathamon.ch@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549

ปริญญาโท
Master of Science (International Management with Merit), University of Exeter, 2551

ปริญญาเอก
Doctor of Hotel and Tourism Management (Hotel and Tourism Management), The Hong Kong Polytechnic University, 2559

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2565 Tourist Attraction Satisfaction Factors from Online Reviews. A Case Study of Tourist Attractions in Thailand

2564 Artificial Neural Network Based Prediction of PM2.5 Using Neighboring

2564 Antecedents of eCRM Success for Hotel Industry

6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 Developing a Knowledge Model of the Spa Business Entrepreneurs in the Upper Northern Provinces in Thailand

2563 An Analysation of Tourists’ Behavior and Online Source Credibility in Kanchanaburi Province, Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 User Preferences on PM 2.5 Automated Notification System in Chiang Mai, Thailand

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Artificial Neural Network Based Prediction of PM2.5 Using Neighboring Information

International Conference on Engineering, Science, Technology and Management, ICESTM

2562 Antecedents of eCRM success in the hospitality industry

THE 22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON WIRELESS PERSONAL MULTIMEDIA COMMUNICATIONS (WPMC2019)

2561 Word cloud of online hotel reviews in Thailand for customers’ satisfaction analysis

2561 Customer Satisfaction Analysis Using Word Cloud with Online Hotel Review: A comparison between Thailand and Myanmar

2nd International Conference on Innovative Research in Science, Technology & Management

2561 Customer Satisfaction Analysisi Using Word Cloud with Online Hotel Review: A comparison between Thailand and Myanmar

2561 Coffee Supply Chain Innovations

ICLT 2018

2561 TSP for Ecosystem Tourism

ICLT 2018

2561 Active Learning for Higher Education with LEGO? SERIOUS PLAY?

International Symposium on Social Sciences, Arts and Humanities (SYSSARM'2018)

2561 Word could of online hotel reviews in Thailand for Customer satisfaction analysis

International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018)

2560 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Myanmar for Customer Satisfaction Analysis

8th International Conference on E-Service and Knowledge Management (ESKM2017

2560 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Chiang Mai for Customer Satisfaction Analysis

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT2017)

2559 ERP System Selection Factors for Electronic-based Manufactures: An Empirical Study of Northern Region Industrial Estate, Thailand

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering

2559 A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGING THE INTERNATIONALISATION OF ASIAN RESTAURENT BUSINESS: A CASE STUDY OF BLUE ELEPHANT INTERNATION Plc.

The 2016 International Conference on Business and Information (BAI2016)

2557 Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability in Asian Luxury Hotels: Policies, Practices and Standards

2556 New Edutainment Application: a concept of simulation Game in Event Management Study

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2556 Expectation from Potential Employers on Professional Doctorate Graduates in Tourism and hospitality Degree in Asia

International Symposium on Education, Psychology, Society and Tourism (ISEPST 2013)

2556 Understanding Thai Generation Y Tourist’ Behavior and Travelling Perception

The 11th Asia Pacific CHRIE Conference

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-12-01 The Impact of Tourism Management on Firm Performance: Chiang Mai Tourism Industry Perspective
2022-03-01 Tourist Attraction Satisfaction Factors from Online Reviews. A Case Study of Tourist Attractions in Thailand
2022-01-01 Enterprise Resources Planning Framework for Thai Agriculture SMEs
2021-03-03 Antecedents of eCRM Success for Hotel Industry
2020-03-01 User Preferences on PM 2.5 Automated Notification System in Chiang Mai, Thailand
2020-03-01 An Analysation of Tourists' Behavior and Online Source Credibility in Kanchanaburi Province, Thailand
2019-11-01 Antecedents of eCRM success in the hospitality industry
2018-07-01 Word cloud of online hotel reviews in Thailand for customers’ satisfaction analysis
2018-02-16 An organization learning with LEGO® SERIOUS PLAY®
2017-11-15 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Myanmar for Customer Satisfaction Analysis
2017-04-19 Word cloud of online hotel reviews in Chiang Mai for customer satisfaction analysis
2014-03-26 Corporate social responsibility (CSR) and sustainability in asian luxury hotels: Policies, practices and standards
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

2563 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia

ผู้ร่วมวิจัย

2561 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองความคิด

หัวหน้าโครงการวิจัย

2559 The antecedences of eCRM success: A case study of hotel industry in Mandalay, Myanmar and Chiang Mai, Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหก

ผู้ร่วมวิจัย

  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  953445 INTRO TO SOFTWARE BUSINESS
  954230 FI TRACKING IN DIG BUS
  954231 HCM DIG BUS
  954374 SD FOR DIGITAL MARKET
  954389 JOB TRAINING
  954424 E-TOUR
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955104 INTRO TO DIGITAL BUSINESS
  955106 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
  959701 DIGITAL TRANSFORMATION
  959702 SW PROJECT MGMT & CHANGE MGMT
  959703 USABILITY OF DIGI TECH
  959711 INTRO TO DIGI BUS
  959789 SELECTED TOPICS IN DTM
  960213 PROFESS IN DIGIT INDUS
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5)

หัวหน้าโครงการวิจัย