อาจารย์ ดร.คณิตา ตุมพสุวรรณ

Khanita Tumphasuwan,Ph.D.khanita.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบริหารธุรกิจ), ราชภัฏเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), แม่โจ้, 2549

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
2560 Studying of Thai SMEs businesses in order to define the marketing strategy and enhance the competitiveness The case study: Bua Bhat Factory

2nd International Conference on Business Management of Technology

2558 The Study of Entrepreneurial Motivation to Start Up Digital Marketing Business

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2557 Smart Classroom as the innovative learning environment to promote lifelong learning education

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2557 Environment for Higher Education to the Sustainable Education in Chiang Mai, Thailand

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2020-01-01 "4M 1I": An empirical determination of the sustainable cultural inheritance of local Thai wisdom
2017-11-15 Studying of Thai SMES Businesses in Order to Define the Marketing Strategy and Enhance the Competitiveness the Case Study: Bua Bhat Factory
2015-01-01 Analysing industry clustering to develop competitive advantage for Wualai silver handicraft
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 โครงการ"สตรีทล้านนา" (Street Lanna) นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบอัจฉริยะผสานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อเพื่อทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาและการประเมินผลการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแบบออนไลน์กรณีศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954170 ELEMENTARY BPM
  954231 HCM DIG BUS
  954389 JOB TRAINING
  954423 SER INNO FOR E-TOUR
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955201 LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am