อาจารย์ ดร.คณิตา ตุมพสุวรรณ

Khanita Tumphasuwan,Ph.D.khanita.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการ), สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2543

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549

ปริญญาเอก
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2564 The Customized Gripper Design for Exploratory-purpose Robots: A Prototype of the Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) for Pollution Canals

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth KAIST, Daejeon, Republic of Korea

2564 THE STUDY OF REQUIRED COMPETENCE FOR ICT WORKFORCE IN THE DIGITAL TRANSFORMATION: THE CASE OF NORTHERN INDUSTRY, THAILAND

1st International Conference on Digital Innovation for Global Growth

2564 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers’ Attitude toward Information and Communication Technology Competence

2021 IEEE 1st International Conference on Advanced Learning Technologies on Education & Research (ICALTER)

2560 Studying of Thai SMEs businesses in order to define the marketing strategy and enhance the competitiveness The case study: Bua Bhat Factory

2nd International Conference on Business Management of Technology

2558 The Study of Entrepreneurial Motivation to Start Up Digital Marketing Business

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2558 Analysing Industry Clustering to Develop Competitive Advantage for Wualai Silver Handicraft

2557 Smart Classroom as the innovative learning environment to promote lifelong learning education

ACTC2014 - The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2557 Environment for Higher Education to the Sustainable Education in Chiang Mai, Thailand

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2022-01-01 Adaptation of Cultural Product Entrepreneurs in Digital Economic Age
2021-01-01 Literature Review on Influencing Factors of University Teachers' Attitude toward Information and Communication Technology Competence
2020-01-01 "4M 1I": An empirical determination of the sustainable cultural inheritance of local Thai wisdom
2017-11-15 Studying of Thai SMES Businesses in Order to Define the Marketing Strategy and Enhance the Competitiveness the Case Study: Bua Bhat Factory
2015-01-01 Analysing industry clustering to develop competitive advantage for Wualai silver handicraft
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2564 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2560 การศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อเพื่อทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2558 การใช้เทคนิควิศวกรรมความรู้เพื่อถอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัด ตามตำนานพระนางเจ้าจามเทวี และหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน ผ่านสื่อเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2556 การพัฒนาและการประเมินผลการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแบบออนไลน์กรณีศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  952714 THEORETICAL FOUN OF INNO
  952733 CREATIVE THOUGHT SYNTHESIZING
  954100 INFO SYSTEM FOR ORG MGMT
  954170 ELEMENTARY BPM
  954389 JOB TRAINING
  954423 SER INNO FOR E-TOUR
  954430 DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954484 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  954485 WORK INTEGRATED LEARNING 2
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
  960491 WORK INTEGRATED LEARNING 2
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm