อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่

Krittawaya Thongkoo, Ph.D.krittawaya.t@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
2565 Promoting Computational Thinking with Visualization Programming through Project-Based Learning in Computer Science

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2565 Investigating University Students’ Acceptance of Virtual Learning Platforms to Support Collaborative Learning During the COVID-19 Pandemic in the System Analysis and Design Course

International Academic Conference on Education, Humanities, and Social Sciences

2565 The Effects of Thinking Process Model Technique on Logical Thinking Skills Influencing Programming Achievement

The 7th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

2563 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2563 Smart Learning Environment to Augment the Learners’ Programming Skills

International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 Effects of digital learning on students’ learning achievement in learning computer programing

The 18st European Conference on e-learning (ECEL19)

2562 A mobile game-based C programming language learning: results of university students' achievement and motivations

2562 A development of ubiquitous learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach

2559 Mobile Learning Development for Supporting Computer Programming Skills

2558 Improving Quality of Higher Education management using Keywords Analysis Approach

International Conference on Software Engineering, Knowledge Engineering and Information Engineering (SEKEIE 2015)

2558 Krittawaya Thongkoo

2015 International Conference on Information Technology (ICIT 2015)

2558 Empirical Study of Collaborative Learning Knowledge Management System for Thai Students

2557 Improving Learning and Teaching for Undergraduate Students Using Constructivist Approach

The Fourth Annual Asian Conference on Language Learning

2557 An Applying of Knowledge Management and Concept Map to Improve Student Self-learning Performance of Web Programming Course

The Asian Conference on Technology in the Classroom 2014

2557 Enhancing Self-Learning by Using Knowledge Management and a Concept Map: A Case Study of Structural Analysis and Design Course

2014 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (e-CASE & e-Tech 2014)

2556 A Unified Framework for Research Keywords Identification - a Text Mining Approach

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2555 A Unified Framework for Research Keywords Selection - a Text Mining Approach

The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
2022-01-01 The Effects of Thinking Process Model Technique on Logical Thinking Skills Influencing Programming Achievement
2022-01-01 Using Flipped Classroom: MOOCs and Active Learning Approach to Promoting Undergraduate Students' Learning Achievement
2020-03-01 Smart Learning Environment to Augment the Learners' Programming Skills
2020-03-01 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020-03-01 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model
2020-01-01 Implementation of mobile game-transformed lecturebased approach to promoting C programming language learning
2019-01-01 Integrating inquiry learning and knowledge management into a flipped classroom to improve students' web programming performance in higher education
2019-01-01 Effects of digital learning on students' learning achievement in learning computer programming
2019-01-01 A mobile game-based C programming language learning: Results of university students’ achievement and motivations
2019-01-01 A development of ubiquitous learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach
2017-11-15 An Inquiry Blended SECI Model-Based Learning Support Approach for Promoting Perceptions and Learning Achievement of University Students
2017-11-15 Using Digital Game as Compiler to Motivate C Programming Language Learning in Higher Education
2016-01-01 Mobile learning development for supporting computer programming skills
2015-01-01 Empirical study of collaborative learning knowledge management system for Thai students
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
2565 โครงการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2565 (อ.ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่)

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2565

ผู้ร่วมวิจัย

2564 การส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะและเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการร่วมมือกันสืบเสาะ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2564 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

ผู้ร่วมวิจัย

  954142 FUNDA COM PROGRAM FOR MM
  954240 WEB PROGRAMMING
  954244 SYS ANALYSIS & DESIGN FOR MM
  954389 JOB TRAINING
  954480 COOP EDU PREPA 2
  954483 COOPERATIVE EDUCATION
  954491 SELECTED TOPIC IN MMIT
  954499 INDEPENDENT STUDY
  955103 PROGRAMMING LOGICAL THINKING
  955105 FUND DESIGN IN DIGITAL ARTS
  960391 WORK INTEGRATED LEARNING 1
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am