อาจารย์ ดร.กิตติธัช สุตีคา

Kittitouch Suteeca, Ph.D.kittitouch.s@cmu.ac.th   หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
- (เครื่องมือวัด), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2542

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
2566 Requirement Traceability Matrix for SaaS Development

2023 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering

2564 The Visualization of ISO/IEC29110 on SCRUM under EPF Composer

2563 A Software Process Gap Analysis Methodology for Very Small Entity

5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 3nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) 2020

2562 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการผลิตสื่อดิจิตอลขนาดเล็ก

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”

2562 Implementation of ISO/IEC 29110 on Small Digital Content Project

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4

2558 การสำรวจเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในหน่วยงานขนาดเล็ก

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สังคม ความรู้ และดิจิตอล”

2556 The Investigation of required management and information technology graduate to support the future industrial jobs of Lumphun province

7th International Conference on Software, Knowledge, Information Management and Applications (SKIMA 2013)

2555 The Investigation of management and information technology workforce required to support the future industrial jobs of Lumphun province

The 8th Chiang Mai University Academic Day, Research Path: The Path to The Future

The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
2024-01-01 A Study of Factors Influencing Cross-border E-commerce Platform Service Quality
2024-01-01 A Study of Factors Affecting the Free Trade of Thai Cocoa Products in China's E-commerce Market of Hill Tribe Cocoa Cof Co., Ltd.
2024-01-01 The Positive Influence of Purchase Intention Factors on Shopee Thai Students in Chiang Mai
2023-01-01 A Conceptual Model of Personalized Virtual Reality Trail Running Gamification Design
2023-01-01 Work - Integrated Learning Gamification Design Framework
2019-12-01 Development of Succulent Species Prediction System by Deep Learning Technique
2019-12-01 A Model of Cooperative Education Competency Expectation of Modern Management and Information Technology
2017-04-19 Frameworks of the relations of the 'Customer Value' for the 'Start-Up' business through 'e-service' in the North of Thailand
2017-02-21 A framework to apply ISO/IEC29110 on SCRUM
2016-07-05 A knowledge management framework for studying the child obesity
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

  953100 COMPUTERS AND PROGRAMMING
  953111 SOFTWARE FOR EVERYDAY LIFE
  953231 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
  953361 COMP NETWORK & PROTOCOLS
  953391 SOFTWARE TRAINING CAMP
  953420 ETHIC & PROFESS FOR SE
  953422 SOFTWARE QUALITY ASSURANCE
  953423 SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT
  953491 COOPERATIVE EDUCATION
  953492 SPECIAL TOPICS IN COOP 1
  953493 SPECIAL TOPICS IN COOP 2
  953499 SE PROJECT
  953702 PRIN OF SW PROCESS MGMT
  953714 PRIN OF PROGRAM LANGUAGE
  953716 ADVANCE DB SYS & DB SYS DESIGN
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm