นางอรวรรณ ทองงาม

Mrs Orawan Thong-ngarmorawan.s@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2549

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 06:13 am
The lastest update from API Scopus : 03 May 2022 09:00 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am
The lastest update from CMU MIS : 16 June 2022 05:49 am