นางอรวรรณ ทองงาม

Mrs Orawan Thong-ngarmorawan.s@camt.info  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2549

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am