นางอรวรรณ ทองงาม

Mrs Orawan Thong-ngarmorawan.s@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2549

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การพัฒนาระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทะเบียนเรียนซ้ำในกลุ่มวิชาแกนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 ขอบข่ายคำศัพท์และวลีภาษาจีนที่ใช้บ่อยสำหรับงานบริการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm