นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์

Miss Sumitra Kantawongsumitra.k@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2563 ภาพลักษณ์การเป็น Digital School ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2555 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การวิเคราะห์รูปแบบการรับเข้าที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 - 2554

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am