นางสาวสุมิตรา กันธะวงค์

Miss Sumitra Kantawongsumitra.k@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546

ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2565 การศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนภายใต้โครงการ Gifted School & Pre College 2021 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2565 การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์องค์กร ในรูปแบบ คาแรคเตอร์จิบิ และ การสร้างสรรค์ตัวละครสัญลักษณ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ร่วมวิจัย

2564 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรู้สื่อออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2563 ภาพลักษณ์การเป็น Digital School ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention

ผู้ร่วมวิจัย

2555 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การวิเคราะห์รูปแบบการรับเข้าที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553 - 2554

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm