นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทด

Miss Pornpattra Diumkhunthodpornpatta.d@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 13 June 2024 10:32 am
The lastest update from API Scopus : 31 May 2024 05:46 pm
The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm
2555 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาใหม่ เปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นพี่ที่มีต่อการรับน้องในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU MIS : 31 May 2024 05:28 pm