นางสาวพรภัทรา เดียมขุนทด

Miss Pornpattra Diumkhunthodpornpatta.d@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2555 ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาใหม่ เปรียบเทียบกับนักศึกษารุ่นพี่ที่มีต่อการรับน้องในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am