นางวลัยพร สิงห์คำฟู

Mrs.Walaiporn Singkhamfuwalaiporn.m@cmu.ac.th  

ประวัติการศึกษา


ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (บ้านและชุมชน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

 

The lastest update from CMU MIS : 28 June 2021 07:21 am
The lastest update from API Scopus : 14 October 2021 07:01 am
2019-11-01 Blockchain Eco-System for Thai Insect Industry: A Smart Contract Conceptual Framework
The lastest update from CMU MIS : 26 September 2021 07:15 am
2564 การวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

ผู้ร่วมวิจัย

2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้ร่วมวิจัย

2563 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย

2562 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

2557 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสังคมน่าอยู่แบบองค์รวม

ผู้ประสานงาน

2557 โครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผู้ประสานงาน

2556 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

ผู้ร่วมวิจัย

2556 โครงการออกแบบระบบมัลติมีเดียในหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผู้ร่วมวิจัย

2556 กิจกรรมออกแบบและวิจัยห้องเรียนนำร่องในรูปแบบ “Smart Classroom” ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2555 ความพึงพอใจ ในงานบริหารด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

2555 การรับข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการวิจัย

2555 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมวิจัย

The lastest update from CMU DITC : 29 June 2021 09:32 am