ระบบการขอหนังสือรับรอง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Requesting for Recommendation Form System** นักศึกษาสามารถขอใบรับรองล่วงหน้าได้ ก่อนนำไปใช้งาน 1 วัน
ประเภทหนังสือรับรอง คำอธิบาย
หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา รับรองว่าเป็นนักศึกษาจริง และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีใด
ขอได้เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รับรองว่าเรียนครบตามหลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นต้นไป
ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น