#

Activity

 

กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1

#
#
#
#
   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่